skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of optical velocities for distance discrimination and reproduction during visually simulated self motion

Bremmer, F. ; Lappe, M.

Experimental Brain Research, 1999, Vol.127(1), pp.33-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s002210050771

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circular trajectory formation during blind locomotion: a test for path integration and motor memory

Takei, Y. ; Grasso, R. ; Amorim, M.-A. ; Berthoz, A.

Experimental Brain Research, 1997, Vol.115(2), pp.361-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/PL00005705

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lappe
  2. Berthoz, A.
  3. Amorim, M A
  4. Bremmer
  5. Lappe, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...