skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 135  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The art of fugue Bach fugues for keyboard 1715 1750

Kerman Joseph

University of California Press; 2005 - (786)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

W. DEAN SUTCLIFFE THE KEYBOARD SONATAS OF DOMENICO SCARLATTI AND EIGHTEENTH-CENTURY MUSICAL STYLE Cambridge: Cambridge University Press, 2003 pp. xi 400, ISBN 0 521 48140 6

Kerman, Joseph

Eighteenth Century Music, 2005, Vol.2(2), pp.340-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-5706 ; E-ISSN: 1478-5714 ; DOI: 10.1017/S1478570605230415

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Art of Fugue: Bach Fugues for Keyboard, 1715–1750
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Art of Fugue: Bach Fugues for Keyboard, 1715–1750

Kerman, Joseph

ISBN: 9780520962590 ; ISBN: 9780520287631

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thematic Return in Late Bach Fugues

Kerman, Joseph

Music and Letters, 2006, Vol.87(4), pp.515-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4224 ; E-ISSN: 1477-4631 ; DOI: 10.1093/ml/gcl082

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verdi and the undoing of women

Kerman, Joseph

Cambridge Opera Journal, 2006, Vol.18(1), pp.21-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-5867 ; DOI: 10.1017/S0954586706002072

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON BWV849/2

Kerman, Joseph

Eighteenth Century Music, 2004, Vol.1(1), pp.79-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-5706 ; E-ISSN: 1478-5714

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Byrd edition--in print and on disc

Kerman, Joseph

Early Music, Vol.29(1), pp.109-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03061078 ; E-ISSN: 17417260

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beethoven's Opus 131 and the uncanny

Kerman, Joseph

19th Century Music, Fall-Spring, 2001, p.155(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2076

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON BWV849/2; KERMAN; ESSAYS - ON BMV849

Kerman, Joseph

Eighteenth-Century Music, Mar 2004, Vol.1(1), pp.79-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14785706 ; E-ISSN: 14785714

Truy cập trực tuyến

10
Beethoven's Opus 131 and the Uncanny
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beethoven's Opus 131 and the Uncanny

Kerman, Joseph

19th-Century Music, 11/2001, Vol.25(2-3), pp.155-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2076 ; E-ISSN: 1533-8606 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/ncm.2001.25.2-3.155

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Close readings of the heard kind. (Ludwig van Beethoven's String Quartet in F Minor, Opus 95)

Kerman, Joseph

19th Century Music, Spring, 1994, Vol.17(3), p.209(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2076

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Musicology in the 1990s

Kerman, Joseph

The Journal of Musicology, Spring 1991, Vol.9(2), p.131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02779269 ; E-ISSN: 15338347

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Art of Fugue - Bach Fugues for Keyboard, 1715–1750
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Art of Fugue - Bach Fugues for Keyboard, 1715–1750

Kerman, Joseph ; Moroney, Davitt ; Rosenak, Karen

E-ISBN: 9780520962590

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carl Dahlhaus, 1928-1989

Kerman, Joseph

19th Century Music, Summer, 1989, Vol.13(1), p.57(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2076

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
The Byrd Edition—in print and on disc
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Byrd Edition—in print and on disc

Kerman, Joseph

Early Music, 2/2001, 02/01/2001, Vol.XXIX(1), pp.109-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-1078 ; E-ISSN: 1741-7260 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/earlyj/XXIX.1.109

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music and Politics: The Case of William Byrd (1540-1623)

Kerman, Joseph

Proceedings of the American Philosophical Society: Held at Philadelphia for Promoting Useful Knowledge, 2000, Vol.144(3), pp.275-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-049X

Truy cập trực tuyến

17
Piano concertos by Mozart and Beethoven
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piano concertos by Mozart and Beethoven

Kerman, Joseph

Early Music, 8/1997, 08/01/1997, Vol.XXV(3), pp.519-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-1078 ; E-ISSN: 1741-7260 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/earlyj/XXV.3.519

Truy cập trực tuyến

18
A Tallis Mass
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tallis Mass

Kerman, Joseph

Early Music, 11/1999, 11/01/1999, Vol.XXVII(4), pp.669-671 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-1078 ; E-ISSN: 1741-7260 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/earlyj/XXVII.4.669

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narrativity in Music

Kerman, Joseph

Journal of the Royal Musical Association, 01 January 1991, Vol.116(1), pp.159-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-0403 ; E-ISSN: 1471-6933 ; DOI: 10.1093/jrma/116.1.159-b

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Representing a Relationship: Notes on a Beethoven Concerto
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representing a Relationship: Notes on a Beethoven Concerto

Kerman, Joseph

Representations, 07/1992, Vol.39(1), pp.80-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0734-6018 ; E-ISSN: 1533-855X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/rep.1992.39.1.99p0125c

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 135  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (117)
 2. Toàn văn trực tuyến (134)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (38)
 2. 1959đến1968  (29)
 3. 1969đến1981  (16)
 4. 1982đến1994  (19)
 5. Sau 1994  (30)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (77)
 2. Bình xét khoa học  (54)
 3. Sách  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (128)
 2. French  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...