skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 136  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different models of hardness evolution in ultrafine-grained materials processed by high-pressure torsion.(Author abstract)

Kawasaki, Megumi

Journal of Materials Science, Jan 1, Vol.49(1), p.18(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using deformation mechanism maps to depict flow processes in superplastic ultrafine-grained materials

Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(22), pp.7726-7734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6487-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution and the mechanical properties of an aluminum alloy processed by high-pressure torsion

Sabbaghianrad, Shima ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(22), pp.7789-7795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6524-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twenty-five years of severe plastic deformation: recent developments in evaluating the degree of homogeneity through the thickness of disks processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Figueiredo, Roberto ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(22), pp.7719-7725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6507-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of hardness homogeneity and superplastic behavior in an aluminum-copper eutectic alloy processed by high-pressure torsion.(Report)

Kawasaki, Megumi ; Foissey, Julien ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, Jan 20, 2013, Vol.561, p.118(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flow mechanisms in ultrafine-grained metals with an emphasis on superplasticity

Kawasaki, Megumi ; Balasubramanian, N. ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 2011, Vol.528(21), pp.6624-6629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing superplasticity and a deformation mechanism map for the Zn-Al eutectoid alloy processed by high-pressure torsion.(Report)

Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, July 25, 2011, Vol.528(19-20), p.6140(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The significance of grain boundary sliding in the superplastic Zn–22 % Al alloy processed by ECAP

Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(13), pp.4730-4741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-7104-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and tensile strength of grade 2 titanium processed by equal-channel angular pressing and by rolling

Sordi, Vitor ; Ferrante, Maurizio ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(22), pp.7870-7876 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6593-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development of hardness homogeneity in a Cu-Zr alloy processed by equal-channel angular pressing.(Report)

Wongsa - Ngam, Jittraporn ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, Oct 30, 2012, Vol.556, p.526(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development of hardness homogeneity in pure aluminum and aluminum alloy disks processed by high-pressure torsion.(Report)

Kawasaki, Megumi ; Alhajeri, Saleh N. ; Xu, Cheng ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, Nov 25, 2011, Vol.529, p.345(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution and mechanical properties of a Cu–Zr alloy processed by high-pressure torsion

Wongsa-Ngam, Jittraporn ; Kawasaki, Megumi ; Zhao, Yonghao ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 25 September 2011, Vol.528(25-26), pp.7715-7722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.06.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation of hardness homogeneity throughout disks processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Figueiredo, Roberto B. ; Langdon, Terence G.

Acta Materialia, 2011, Vol.59(1), pp.308-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2010.09.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: achieving superplasticity in metals processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(19), pp.6487-6496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8204-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: achieving superplastic properties in ultrafine-grained materials at high temperatures

Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(1), pp.19-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9176-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing superplasticity and a deformation mechanism map for the Zn–Al eutectoid alloy processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 2011, Vol.528(19), pp.6140-6145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.04.053

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation of flow patterns and hardness distributions using different anvil alignments in high-pressure torsion

Huang, Yi ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(13), pp.4533-4542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-7015-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of the shearing patterns introduced by different anvil alignments in high-pressure torsion

Huang, Yi ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(8), pp.3146-3157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8015-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of aging on microstructural development in an Al–Mg–Si alloy processed by high-pressure torsion

Loucif, Aicha ; Figueiredo, Roberto ; Kawasaki, Megumi ; Baudin, Thierry ; Brisset, François ; Chemam, Rafik ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(22), pp.7815-7820 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6400-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High temperature thermal stability of ultrafine-grained silver processed by equal-channel angular pressing

Hegedűs, Zoltán ; Gubicza, Jenő ; Kawasaki, Megumi ; Chinh, Nguyen ; Süvegh, Károly ; Fogarassy, Zsolt ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(4), pp.1675-1684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6926-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 136  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (127)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (3)
 2. 1996đến2006  (7)
 3. 2007đến2009  (13)
 4. 2010đến2013  (46)
 5. Sau 2013  (67)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (131)
 2. Japanese  (5)
 3. Portuguese  (2)
 4. German  (2)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kawasaki, Megumi
 2. Kawasaki, M
 3. Langdon, Terence G
 4. Langdon, T.G.
 5. Langdon, Tg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...