skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 94  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

M ISAGH P ARSA , States, Ideologies, and Social Revolutions: A Comparative Analysis of Iran, Nicaragua and the Philippines (Cambridge: Cambridge University Press, 2000). Pp. 336. $54.95 cloth, $19.95 paper.

Katz, Mark N.

International Journal of Middle East Studies, 2001, Vol.33(3), pp.452-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; DOI: 10.1017/S0020743801233066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational revolutionary ideologies

Katz, Mark

Society, 2005, Vol.42(6), pp.26-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/BF02687511

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Russian-US relations improve?(Essay)

Katz, Mark N.

Strategic Studies Quarterly, 2014, Vol.8(2), p.129(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-1815

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Putin’s and Brezhnev’s Policies toward the Middle East

Katz, Mark

Society, 2008, Vol.45(2), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-008-9065-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Does the Cold War Continue in the Third World?

Katz, Mark N

Journal of Peace Research, November 1990, Vol.27(4), pp.353-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343390027004001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Third World in Soviet Military Thought
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Third World in Soviet Military Thought

Katz, Mark N

ISBN10: 0415601835 ; ISBN13: 9780415601832 ; E-ISBN10: 0203835646 ; E-ISBN13: 9780203835647

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superpower Conflict Resolution: Lessons for the Future

Katz, Mark N

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, November 1991, Vol.518(1), pp.177-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716291518001015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will there be a revolution in Central Asia?

Katz, Mark N.

Communist and Post-Communist Studies, June, 2007, Vol.40(2), p.129-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-democratic revolutions and attempts at state breakup: is there a connection?

Katz, Mark N.

World Affairs, Wntr, 2007, Vol.169(3), p.111(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolutionary change in Central Asia

Katz, Mark N.

World Affairs, Spring, 2006, Vol.168(4), p.157(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putin's pro-Israel policy.(Vladimir Putin)

Katz, Mark N.

Middle East Quarterly, Wntr, 2005, Vol.12(1), p.51(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-9467

Toàn văn sẵn có

12
The Soviet-Cuban Connection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Soviet-Cuban Connection

Katz, Mark N.

International Security, 22/1983, Vol.8(1), p.88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01622889 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2538487

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Soviet—Cuban Connection

Katz, Mark N

International Security, 1983, Vol.8(1), pp.88-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic revolutions: why some succeed, why others fail

Katz, Mark N.

World Affairs, Wntr, 2004, Vol.166(3), p.163(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saudi-Russian relations in the Putin Era

Katz, Mark N.

The Middle East Journal, Autumn, 2001, Vol.55(4), p.603(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Russia and the Middle East crises
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and the Middle East crises

Dannreuther, Roland ; Katz, Mark N

Russian Analytical Digest (RAD)

ISSN: 1863-0421 ; E-ISSN: 1863-0421 ; DOI: 10.3929/ethz-a-006592555

Toàn văn sẵn có

17
Russia in the Middle East
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia in the Middle East

Katz, Mark N ; Kozhanov, Nikolay

Russian Analytical Digest (RAD)

ISSN: 1863-0421 ; E-ISSN: 1863-0421 ; DOI: 10.3929/ethz-b-000262301

Toàn văn sẵn có

18
Russia in the Syrian Conflict
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia in the Syrian Conflict

Katz, Mark N ; Casula, Philipp

Russian Analytical Digest (RAD)

ISSN: 1863-0421 ; E-ISSN: 1863-0421 ; DOI: 10.3929/ethz-a-009920716

Toàn văn sẵn có

19
Russia-Iran Relations
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia-Iran Relations

Kozhanov, Nikolay ; Katz, Mark N

Russian Analytical Digest (RAD)

ISSN: 1863-0421 ; E-ISSN: 1863-0421 ; DOI: 10.3929/ethz-a-010818627

Toàn văn sẵn có

20
Russia and the Conflict in Syria
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and the Conflict in Syria

Katz, Mark N ; Casula, Philipp

Russian Analytical Digest (RAD)

ISSN: 1863-0421 ; E-ISSN: 1863-0421 ; DOI: 10.3929/ethz-a-010581992

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 94  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (63)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (17)
 2. 1989đến1995  (25)
 3. 1996đến2003  (20)
 4. 2004đến2011  (21)
 5. Sau 2011  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Katz, Mark N
 2. Katz, Mark
 3. Mark N. Katz
 4. Katz, Mn
 5. Katz, M.N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...