skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Anesthesia and the Obese Patient: Contemporary Anesthesia Practice, Volume 5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anesthesia and the Obese Patient: Contemporary Anesthesia Practice, Volume 5

Jenicek, John A.

Anesthesia & Analgesia, 1982, Vol.61(3), p.310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-198203000-00022

Toàn văn sẵn có

2
ASEPTIC MENINGITIS FOLLOWING LUMBAR EPIDURAL BLOCK: CASE REPORT
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEPTIC MENINGITIS FOLLOWING LUMBAR EPIDURAL BLOCK: CASE REPORT

Jenicek, John A.

Anesthesiology, 1955, Vol.16(3), pp.464-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-195505000-00021

Toàn văn sẵn có

3
CHANGES IN CENTRAL VENOUS PRESSURE DURRING CONTROLLED BLOOD LOSS AND TRANSFUSION DURING OPERATION
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHANGES IN CENTRAL VENOUS PRESSURE DURRING CONTROLLED BLOOD LOSS AND TRANSFUSION DURING OPERATION

Mathews, Thomas P. ; Jenicek, John A.

Anesthesiology, 1961, Vol.22(1), p.138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-196101000-00038

Toàn văn sẵn có

4
Continuous Cuff Inflation During Long-Term Intubation and Ventilation: Evaluation of Technic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous Cuff Inflation During Long-Term Intubation and Ventilation: Evaluation of Technic

Jenicek, John A. ; Danner, Charles A. ; Allen, Charles R.

Anesthesia & Analgesia, 1973, Vol.52(2), p.252-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-197303000-00027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Armed forces anesthesiology comes of age
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed forces anesthesiology comes of age

Jenicek, John A. ; Perry, Lawrence B. ; Thompson, Gale E.

Anesthesia & Analgesia, 1967, Vol.46(6), p.822-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-196711000-00024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anesthetic management of the severely burned patient

Benway, Robert E ; Maier, Eugene S ; Jenicek, John A

The American Journal of Surgery, 1962, Vol.103(6), pp.677-687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9610 ; E-ISSN: 1879-1883 ; DOI: 10.1016/0002-9610(62)90245-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Arterial Oxygen Desaturation in Severely Burned Patients: Its Significance to the Anesthesiologist
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arterial Oxygen Desaturation in Severely Burned Patients: Its Significance to the Anesthesiologist

Mccune, Fred K. ; Arney, Glen K. ; Baxter, Charles R. ; Degosse, Jerome J. ; Jenicek, John A.

Anesthesiology, 1959, Vol.20(1), p.133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-195901000-00039

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jenicek, John A.
  2. JENICEK, J.A.
  3. Jenicek, A., John
  4. Jenicek, John
  5. Allen, C.R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...