skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jerzy Szacki o sociologii, historiografii, historii a kolektivní paměti

Jarosław Kilias

Historicka Sociologie, 01 October 2017, Vol.2010(1), pp.129-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-0616 ; E-ISSN: 2336-3525 ; DOI: 10.14712/23363525.2017.69

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miloslav Petrusek o historické sociologii, dějinách a literatuře

Jarosław Kilias

Historicka Sociologie, 01 October 2017, Vol.2011(2), pp.115-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-0616 ; E-ISSN: 2336-3525 ; DOI: 10.14712/23363525.2017.130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Válka, armáda, stát a národ: byrokracie, disciplína a nacionalismus

Jarosław Kilias

Historicka Sociologie, 01 October 2017, Vol.2009(1), pp.45-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-0616 ; E-ISSN: 2336-3525 ; DOI: 10.14712/23363525.2017.52

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marcin Kula: Kartki z socjologii historycznej

Jarosław Kilias

Historicka Sociologie, 01 December 2015, Vol.2015(2), pp.112-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-0616 ; E-ISSN: 2336-3525 ; DOI: 10.14712/23363525.2017.16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miloslav Petrusek (1936–2012)

Jarosław Kiłias

Historicka Sociologie, 01 January 2018, Vol.2012(1), pp.146-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-0616 ; E-ISSN: 2336-3525 ; DOI: 10.14712/23363525.2018.34

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maurice Halbwachs and Social Memory Studies in Poland and Bohemia: on Two Translations and their Contexts

Jarosław Kilias

Historicka Sociologie, 01 October 2017, Vol.2011(2), pp.107-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-0616 ; E-ISSN: 2336-3525 ; DOI: 10.14712/23363525.2017.129

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Max Aue – náš současník

Jarosław Kilias

Historicka Sociologie, 01 October 2017, Vol.2010(1), pp.137-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-0616 ; E-ISSN: 2336-3525 ; DOI: 10.14712/23363525.2017.70

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

T. G. Masaryk, Václav Havel a heslo „pravda vítězí“ z československé prezidentské standarty

Jaroslaw Kilias

Historicka Sociologie, 01 June 2017, Vol.2017(1), pp.117-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-0616 ; E-ISSN: 2336-3525 ; DOI: 10.14712/23363525.2017.26

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Teprve historická sociologie umožňuje vytvořit skutečně vědeckou historii.“ Rozhovor s polským historikem a sociologem Marcinem Kulou

Jarosław Kilias ; Bohuslav Šalanda

Historicka Sociologie, 01 December 2014, Vol.2014(2), pp.145-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-0616 ; E-ISSN: 2336-3525 ; DOI: 10.14712/23363525.2018.1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jarosław Kilias
  2. Kilias, Jarosław
  3. Jarosław Kiłias
  4. Kilias, Jaroslaw
  5. Kilias, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...