skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A haptic and auditory assistive user interface: helping the blinds on their computer operations

Jaijongrak, V-Ris ; Kumazawa, Itsuo ; Thiemjarus, Surapa

IEEE ... International Conference on Rehabilitation Robotics : [proceedings], 2011, Vol.2011, pp.5975341

E-ISSN: 1945-7901 ; PMID: 22275546 Version:1 ; DOI: 10.1109/ICORR.2011.5975341

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  2. IEEE Xplore  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thiemjarus, Surapa
  2. Jaijongrak, V.-R.
  3. Jaijongrak, V-Ris
  4. Jaijongrak, V
  5. Kumazawa, Itsuo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...