skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microfluidic Western blotting

Hughes, Alex J ; Herr, Amy E

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 26 December 2012, Vol.109(52), pp.21450-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23223527 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1207754110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microfluidic integration for automated targeted proteomic assays

Hughes, Alex J ; Lin, Robert K C ; Peehl, Donna M ; Herr, Amy E

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 17 April 2012, Vol.109(16), pp.5972-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22474344 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1108617109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROFLUIDIC METHODS OF ASSAYING MOLECULE SWITCHING AND DEVICES FOR PRACTICING THE SAME

Herr Amy E ; Tentori Augusto M ; Hughes Alex J

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineered Tissue Folding by Mechanical Compaction of the Mesenchyme

Hughes, Alex J ; Miyazaki, Hikaru ; Coyle, Maxwell C ; Zhang, Jesse ; Laurie, Matthew T ; Chu, Daniel ; Vavrušová, Zuzana ; Schneider, Richard A ; Klein, Ophir D ; Gartner, Zev J

Developmental Cell, 22 January 2018, Vol.44(2), pp.165-178.e6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1534-5807 ; E-ISSN: 1878-1551 ; DOI: 10.1016/j.devcel.2017.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Sáng chế  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hughes, Alex J.
 2. Hughes, A.J.
 3. Amy E. Herr
 4. Herr, Amy
 5. Alex J. Hughes

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...