skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New batch construction heuristics to optimise the performance of order picking systems

Hsieh, Ling-Feng ; Huang, Yi-Chen

International Journal of Production Economics, 2011, Vol.131(2), pp.618-630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273 ; E-ISSN: 1873-7579 ; DOI: 10.1016/j.ijpe.2011.02.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

New batch construction heuristics to optimise the performance of order picking systems

Hsieh, Ling - Feng; Huang, Yi - Chen

International journal of production economics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cost efficiency and service effectiveness for university e-libraries in Taiwan

Hsieh, Ling-Feng ; Chin, Jiung-Bin ; Wu, Mu-Chen

The Electronic Library, 27 May 2014, Vol.32(3), pp.308-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/EL-10-2011-0146

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A performance evaluation model for international tourist hotels in Taiwan—An application of the relational network DEA

Hsieh, Ling-Feng ; Lin, Li-Hung

International Journal of Hospitality Management, 2010, Vol.29(1), pp.14-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-4319 ; E-ISSN: 1873-4693 ; DOI: 10.1016/j.ijhm.2009.04.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced stock price variation prediction via DOE and BPNN-based optimization

Hsieh, Ling-Feng ; Hsieh, Su-Chen ; Tai, Pei-Hao

Expert Systems With Applications, 2011, Vol.38(11), pp.14178-14184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/j.eswa.2011.04.229

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service quality measurement architecture for hot spring hotels in Taiwan

Hsieh, Ling-Feng ; Lin, Li-Hung ; Lin, Yi-Yin

Tourism Management, 2008, Vol.29(3), pp.429-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2007.05.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic optimization approach for assembly sequence planning using Taguchi method, DOE, and BPNN

Chen, Wen-Chin ; Hsu, Yung-Yuan ; Hsieh, Ling-Feng ; Tai, Pei-Hao

Expert Systems With Applications, 2010, Vol.37(1), pp.716-726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/j.eswa.2009.05.098

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

A performance evaluation model for international tourist hotels in Taiwan an application of the relational network DEA

Hsieh, Ling - Feng; Lin, Li - Hung

International journal of hospitality management [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-4319

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An innovation knowledge game piloted by merger and acquisition of technological assets: A case study

Tsai, Yao-Tsung ; Hsieh, Ling-Feng

Journal of Engineering and Technology Management, 2006, Vol.23(3), pp.248-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-4748 ; E-ISSN: 1879-1719 ; DOI: 10.1016/j.jengtecman.2006.06.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The optimum design of a warehouse system on order picking efficiency.(Author abstract)

Hsieh, Ling - Feng ; Tsai, Lihui

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, March, 2006, Vol.28(3), p.626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3768

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service quality measurement architecture for hot spring hotels in Taiwan

Hsieh, Ling - Feng; Lin, Li - Hung ; Lin, Yi - Yin

Tourism management [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The performance indicators of university e-library in Taiwan

Hsieh, Ling-Feng ; Chin, Jiung-Bin ; Wu, Mu-Chen

The Electronic Library, 01 August 2004, Vol.22(4), pp.325-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470410552956

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The optimum design of a warehouse system on order picking efficiency

Hsieh, Ling-feng ; Tsai, Lihui

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2006, Vol.28(5), pp.626-637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3768 ; E-ISSN: 1433-3015 ; DOI: 10.1007/s00170-004-2404-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A three-stage integrated approach for assembly sequence planning using neural networks

Chen, Wen-Chin ; Tai, Pei-Hao ; Deng, Wei-Jaw ; Hsieh, Ling-Feng

Expert Systems With Applications, 2008, Vol.34(3), pp.1777-1786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/j.eswa.2007.01.034

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance evaluation for university electronic libraries in Taiwan

Hsieh, Ling-Feng ; Chin, Jiung-Bin ; Wu, Mu-Chen

The Electronic Library, 01 March 2006, Vol.24(2), pp.212-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470610660387

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2007  (4)
 3. 2008đến2009  (3)
 4. 2010đến2011  (6)
 5. Sau 2011  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12)
 2. Tạp chí  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hsieh, Ling - Feng
 2. Hsieh, Ling-Feng
 3. Hsieh, L.-F.
 4. Hsieh, Lf
 5. Wu, Mu - Chen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...