skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User evaluation of textual results clustering for web search

Hsiao-Tieh Pu

Online Information Review, 2010, Vol.34(6), p.855-874 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521011099379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Investigation of the Academic Information Finding and Re-finding Behavior on the Web

Hsiao-Tieh Pu ; Xin-Yu Jiang

Journal of Library and Information Studies, 01 December 2014, Vol.12(2), pp.117-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1606-7509 ; E-ISSN: 1606-7509 ; DOI: 10.6182/jlis.2014.12(2).117

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of Video Navigation Behavior for Web Leisure

Hsiao-Tieh Pu ; Ying-Han Chang

Journal of Library and Information Studies, 01 December 2012, Vol.10(2), pp.39-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1606-7509 ; E-ISSN: 1606-7509 ; DOI: 10.6182/jlis.2012.10(2).039

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Exploratory Study on the Re-finding Behavior on the Web

Xin-Yu Jiang ; Hsiao-Tieh Pu

Journal of Library and Information Studies, 01 June 2010, Vol.8(1), pp.29-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1606-7509 ; E-ISSN: 1606-7509 ; DOI: 10.6182/jlis.2010.8(1).029

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the Gap of Practice and Research: A Preliminary Investigation of Evidence-based Practice for Library and Information Science Research

吳寂絹 Chi-Chuan Wu ; 卜小蝶 Hsiao-Tieh Pu

Tushuguanxue yu Zixun Kexue, 01 October 2015, Vol.41(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-3640 ; E-ISSN: 2224-1574

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

研究論文/A Preliminary Study of Users’ Navigation Behaviors on the Selective Dissemination of Web Information Services/卜小蝶、翁怡葳

卜小蝶、翁怡葳 Hsiao-Tieh Pu, Yi-Wei Wong

Tushuguanxue yu Zixun Kexue, 01 October 2011, Vol.37(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-3640 ; E-ISSN: 2224-1574

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enriching user-oriented class associations for library classification schemes

Hsiao-Tieh Pu ; Chyan Yang

The Electronic Library, 2003, Vol.21(2), p.130-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470310470507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative analysis of web image and textual queries

Hsiao-Tieh Pu

Online Information Review, 2005, Vol.29(5), p.457-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684520510628864

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Empirical Study on User-Oriented Association Analysis of Library Classification Schemes

Hsiao-Tieh Pu

Journal of Library and Information Studies, 01 December 2002, Issue 17, pp.81-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1606-7509 ; E-ISSN: 1606-7509 ; DOI: 10.6182/jlis.2002.17.081

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

電腦與數位3C專業虛擬社群知識分享之影響因素研究 A Study on the Factors Affecting Knowledge Sharing of Computer and 3C Virtual Communities

Ming-Syun Li ; Hsiao-Tieh Pu

Journal of Educational Media & Library Sciences, 01 March 2009, Vol.46(3), pp.377-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1013-090X

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on Judges and Prosecutors' Information Behavior for Legal Resources

Jia-Miin Lin ; Hsiao-Tieh Pu

Journal of Library and Information Studies, 01 March 2005, Vol.2(3/4), pp.59-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1606-7509 ; E-ISSN: 1606-7509

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-lingual Information Retrieval in Digital Libraries

Hsiao-Tieh Pu ; Lee-Feng Chien

Journal of Library Science, 01 December 1997, Issue 12, pp.183-197

ISSN: 1018-3817 ; E-ISSN: 1018-3817 ; DOI: 10.6182/jls.1997.12.183

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (2)
 2. 2003đến2008  (3)
 3. 2009đến2010  (3)
 4. 2011đến2014  (3)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. Chinese  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hsiao-Tieh Pu
 2. Pu, Hsiao‐Tieh
 3. 卜小蝶
 4. Pu, Ht
 5. Xin-Yu Jiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...