skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Empirical research of modern rurality: transgression, heterogeneity, multilocality, multifunctionality. Editorial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical research of modern rurality: transgression, heterogeneity, multilocality, multifunctionality. Editorial

Horáková, Hana

AUC GEOGRAPHICA, 12/02/2014, Vol.49(2), 2/2014 XLIX, pp.5-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5402 ; E-ISSN: 2336-1980 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14712/23361980.2014.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whose Countryside? Contested Development in the New Rural Recreational Localities in Czechia from the Perspective of the Countryside Capital / ci venkov? Problematika rozvoje v novych rekreacnich lokalitach v cesku z perspektivy venkovskeho kapitalu

Horáková, Hana

European Countryside, 2013, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 18038417 ; DOI: 10.2478/euco-2013-0002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Multi-local research of modern rurality in the Czech Republic: epistemological and methodological challenges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-local research of modern rurality in the Czech Republic: epistemological and methodological challenges

Horáková, Hana

AUC GEOGRAPHICA, 12/02/2014, Vol.49(2), 2/2014 XLIX, pp.7-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5402 ; E-ISSN: 2336-1980 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14712/23361980.2014.10

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Challenges to Political Cosmopolitanism: The Impact of Racialised Discourses in Post-Apartheid South Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges to Political Cosmopolitanism: The Impact of Racialised Discourses in Post-Apartheid South Africa

Horáková, Hana

Modern Africa: Politics, History and Society, 12/18/2018, Vol.6(2), p.95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2336-3274 ; E-ISSN: 2570-7558 ; DOI: http://dx.doi.org/10.26806/modafr.v6i2.248

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of substituents on selectivity and efficiency of chiral separations of anions containing single nido-7,8-dicarbaundecaborane cluster with α-cyclodextrin

Horáková, Hana ; Vespalec, Radim

Journal of Chromatography A, 02 March 2007, Vol.1143(1-2), pp.143-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2006.12.089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Akulturace afghánských imigrantů a její dopad na vytváření rodinných svazků

Hofrová, Markéta; Horáková, Hana

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nerasový diskurs a Romové v České republice

Jirásek, Aleš; Horáková, Hana

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociální transformace Milovic

Musílková, Denisa; Horáková, Hana

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analýza vybraných aspektů turismu na příkladu Historické vesnice řemesel a umění Botanicus v Ostré

Uhlířová, Lucie; Horáková, Hana

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DETECTION OF NONSTATIONARITIES OF SEVERAL SMALL CZECH RIVERS BY STATISTICAL METHODS

Jarušková, Daniela ; Horáková, Hana ; Satrapa, Ladislav

Civil Engineering Journal, Apr 2015, Issue 1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 18052576 ; DOI: 10.14311/CEJ.2015.01.0005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Europe and Culture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe and Culture

Horáková, Hana

Anthropological Journal of European Cultures, 09/1/2009, Vol.18(2), pp.6-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1755-2923 ; E-ISSN: 1755-2931 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3167/ajec.2009.180202

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews: Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting

Horáková, Hana

Linguistica Pragensia, 2009, Issue 1, pp.50-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0862-8432

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe and culture: anthropological perspectives on the process of European integration

Horakova, Hana

Anthropological Journal of European Cultures, 2009, Vol.18(2), p.6(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1755-2923

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proměny české vesnice na příkladu obce Němčice

Pitaš, Jiří; Horáková, Hana

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preconditions for reasonable detection sensitivity and for zone symmetry in electrophoretic separations of cluster borane anions

Horáková, Hana ; Grüner, Bohumír ; Vespalec, Radim

Journal of Chromatography A, 2004, Vol.1051(1), pp.227-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2004.07.078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformace venkovského prostoru z antropologické perspektivy

Plechač, Milan; Horáková, Hana

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vliv čínské přítomnosti na obyvatelstvo Lesotha

Žert, Jan; Horáková, Hana

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical spectra of anionic boron cluster compounds and their utilization for photometric detection

Horáková, Hana ; Vespalec, Radim

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2006, Vol.65(2), pp.378-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-1425 ; DOI: 10.1016/j.saa.2005.11.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews: Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting

Horáková, Hana

Linguistica Pragensia, 2009, Issue 1, pp. 50-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0862-8432

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migrační pohyby absolventů znojemských škol

Jílková, Michaela; Horáková, Hana

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2008  (5)
 3. 2009đến2010  (9)
 4. 2011đến2013  (7)
 5. Sau 2013  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (16)
 2. Luận án, luận văn  (13)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Czech  (15)
 2. English  (14)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Horáková, Hana
 2. Horáková, H.
 3. Hana Horáková
 4. Horakova, H
 5. Vespalec, Radim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...