skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"I played games as there was nothing else to do"

Hoe-Lian Goh, Dion ; Sian Lee, Chei ; Low, Guanghao

Online Information Review, 23 November 2012, Vol.36(6), pp.784-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521211287891

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Gone too soon": did Twitter grieve for Michael Jackson?

Sian Lee, Chei ; Hoe-Lian Goh, Dion

Online Information Review, 14 June 2013, Vol.37(3), pp.462-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/OIR-05-2012-0082

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of tweets in response to the death of Michael Jackson

Hoe-Lian Goh, Dion ; Sian Lee, Chei

Aslib Proceedings, 20 September 2011, Vol.63(5), pp.432-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012531111164941

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding news sharing in social media

Ma, Long ; Sian Lee, Chei ; Hoe-Lian Goh, Dion

Online Information Review, 07 July 2014, Vol.38(5), pp.598-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/OIR-10-2013-0239

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Presenting social media information on mobile devices using multiple contexts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presenting social media information on mobile devices using multiple contexts

Tan, Esther Mengyoke ; Hoe-Lian Goh, Dion

Aslib Journal of Information Management, 03/16/2015, Vol.67(2), pp.182-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-3806 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/AJIM-09-2014-0124

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tweeting the friendly skies

Dharmavaram Sreenivasan, Nirupama ; Sian Lee, Chei ; Hoe-Lian Goh, Dion

Program, 10 February 2012, Vol.46(1), pp.21-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; E-ISSN: 1758-7301 ; DOI: 10.1108/00330331211204548

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of high-quality answers

Blooma, Mohan John ; Hoe-Lian Goh, Dion ; Yeow-Kuan Chua, Alton

Online Information Review, 15 June 2012, Vol.36(3), pp.383-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521211241413

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do users respond to online rumor rebuttals?

Pal, Anjan ; Chua, Alton Y.K ; Hoe-Lian Goh, Dion

Computers in Human Behavior, May 2020, Vol.106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2019.106243

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debunking rumors on social media: The use of denials

Pal, Anjan ; Chua, Alton Y.K ; Hoe-Lian Goh, Dion

Computers in Human Behavior, July 2019, Vol.96, pp.110-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2019.02.022

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the use of a mobile annotation system for geography education

Hoe-Lian Goh, Dion ; Razikin, Khasfariyati ; Sian Lee, Chei ; Peng Lim, Ee ; Chatterjea, Kalyani ; Hung Chang, Chew

The Electronic Library, 28 September 2012, Vol.30(5), pp.589-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471211275666

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a virtual exhibition using Scalable Vector Graphics

Hoe-Lian Goh, Dion ; Chih-Ee Wang, Julie

Aslib Proceedings, 01 June 2004, Vol.56(3), pp.144-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012530410539331

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource discovery through social tagging: a classification and content analytic approach

Hoe-Lian Goh, Dion ; Chua, Alton ; Sian Lee, Chei ; Razikin, Khasfariyati

Online Information Review, 19 June 2009, Vol.33(3), pp.568-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520910969961

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative information seeking

Lee, Shu-Shing ; Theng, Yin-Leng ; Hoe-Lian Goh, Dion

Aslib Proceedings, 29 May 2007, Vol.59(3), pp.205-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012530710752016

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative information seeking Part I: a conceptual framework

Lee, Shu-Shing ; Theng, Yin-Leng ; Hoe-Lian Goh, Dion

Aslib Proceedings, 01 October 2005, Vol.57(5), pp.460-475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012530510621897

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative querying using the Query Graph Visualizer

Hoe-Lian Goh, Dion ; Fu, Lin ; Shou-Boon Foo, Schubert

Online Information Review, 01 June 2005, Vol.29(3), pp.266-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520510607588

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TILES: classifying contextual information for mobile tourism applications

Meng-Yoke Tan, Esther ; Foo, Schubert ; Hoe-Lian Goh, Dion ; Theng, Yin-Leng

Aslib Proceedings, 13 November 2009, Vol.61(6), pp.565-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012530911005526

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge access, creation and transfer in e-government portals

Hoe-Lian Goh, Dion ; Yeow-Kuan Chua, Alton ; Luyt, Brendan ; Sian Lee, Chei

Online Information Review, 20 June 2008, Vol.32(3), pp.348-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520810889664

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
An Architecture for Efficient Resource Discovery with Metadata Harvesting in a Multidisciplinary Distributed Repository
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Architecture for Efficient Resource Discovery with Metadata Harvesting in a Multidisciplinary Distributed Repository

Kurian, Jayan C ; Sreekumar, M.G. ; Hoe-Lian Goh, Dion ; Singh, Diljit ; Abdullah, Abrizah ; Wheeler, Joy Lynn

The International Journal of Knowledge, Culture, and Change Management: Annual Review, 2008, Vol.8(4), pp.119-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1447-9524 ; E-ISSN: 1447-9575 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18848/1447-9524/CGP/v08i04/50568

Toàn văn không sẵn có

19
Discovery of concept entities from web sites using web unit mining
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of concept entities from web sites using web unit mining

Yin Ming, Ming ; HoeLian Goh, Dion ; Lim, Ee‐Peng ; Sun, Aixin

International Journal of Web Information Systems, 08/2005, Vol.1(3), pp.123-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-0084 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/17440080580000088

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A checklist for evaluating open source digital library software

Hoe-Lian Goh, Dion ; Chua, Alton ; Anqi Khoo, Davina ; Boon-Hui Khoo, Emily ; Bok-Tong Mak, Eric ; Wen-Min Ng, Maple

Online Information Review, 01 July 2006, Vol.30(4), pp.360-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520610686283

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2006  (4)
  2. 2006đến2007  (2)
  3. 2008đến2010  (4)
  4. 2011đến2013  (6)
  5. Sau 2013  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...