skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.177.610  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Board/Publication Information

International Journal of Intercultural Relations, January 2016, Vol.50, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/S0147-1767(16)00003-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Board/Publication Information

International Journal of Intercultural Relations, November 2017, Vol.61, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/S0147-1767(17)30420-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Board/Publication Information

International Journal of Intercultural Relations, July 2017, Vol.59, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/S0147-1767(17)30241-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercultural competence: Mapping the future research agenda

Deardorff, Darla K

International Journal of Intercultural Relations, September 2015, Vol.48, pp.3-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2015.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Board/Publication Information

International Journal of Intercultural Relations, July 2014, Vol.41, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/S0147-1767(14)00067-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Liu, Shuang

International Journal of Intercultural Relations, May 2015, Vol.46, pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2015.03.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional cross-cultural validity testing of the Intercultural Development Inventory

Hammer, Mitchell R

International Journal of Intercultural Relations, 2011, Vol.35(4), pp.474-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2011.02.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercultural communication competence: Continuing challenges and critical directions

Collier, Mary Jane

International Journal of Intercultural Relations, September 2015, Vol.48, pp.9-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2015.03.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Developmental paradigm for intercultural competence research

Hammer, Mitchell R

International Journal of Intercultural Relations, September 2015, Vol.48, pp.12-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2015.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Board/Publication Information

International Journal of Intercultural Relations, January 2017, Vol.56, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/S0147-1767(17)30033-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vocational identity development among unaccompanied refugee minors

Oppedal, Brit ; Guribye, Eugene ; Kroger, Jane

International Journal of Intercultural Relations, September 2017, Vol.60, pp.145-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2017.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Board/Publication Information

International Journal of Intercultural Relations, September 2014, Vol.42, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/S0147-1767(14)00083-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Board/Publication Information

International Journal of Intercultural Relations, January 2014, Vol.38, pp.CO2-CO2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/S0147-1767(14)00008-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamental principles for preparing intercultural research journal articles (with apologies to Harry F. Harlow)

Landis, Dan

International Journal of Intercultural Relations, 2011, Vol.35(6), pp.695-698 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2011.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Board/Publication Information

International Journal of Intercultural Relations, May 2017, Vol.58, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/S0147-1767(17)30200-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Board/Publication Information

International Journal of Intercultural Relations, November 2014, Vol.43, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/S0147-1767(14)00132-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercultural communication competence: Theory, measurement, and application

Koester, Jolene ; Lustig, Myron W

International Journal of Intercultural Relations, September 2015, Vol.48, pp.20-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2015.03.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Board/Publication Information

International Journal of Intercultural Relations, May 2014, Vol.40, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/S0147-1767(14)00044-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Board/Publication Information

International Journal of Intercultural Relations, November 2014, Vol.43, pp.IFC-IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/S0147-1767(14)00123-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planting seeds for peace: Are they growing in the right direction?

Cushner, Kenneth

International Journal of Intercultural Relations, March 2012, Vol.36(2), pp.161-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2012.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.177.610  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (651.325)
 2. Toàn văn trực tuyến (706.554)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (128.688)
 2. 1957đến1972  (79.762)
 3. 1973đến1988  (145.117)
 4. 1989đến2005  (304.958)
 5. Sau 2005  (508.019)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (825.827)
 2. French  (330.007)
 3. Spanish  (49.470)
 4. Portuguese  (29.045)
 5. Korean  (27.036)
 6. German  (25.742)
 7. Polish  (15.161)
 8. Italian  (7.585)
 9. Romanian  (6.679)
 10. Russian  (6.511)
 11. Hungarian  (5.560)
 12. Czech  (4.532)
 13. Serbo-Croatian  (3.626)
 14. Dutch  (3.294)
 15. Bulgarian  (2.264)
 16. Turkish  (1.654)
 17. Arabic  (1.025)
 18. Slovak  (949)
 19. Ukrainian  (846)
 20. Danish  (698)
 21. Lithuanian  (673)
 22. Chinese  (631)
 23. Macedonian  (301)
 24. Albanian  (278)
 25. Norwegian  (274)
 26. Japanese  (241)
 27. Maori  (210)
 28. Greek  (95)
 29. Malay  (48)
 30. Samoan  (17)
 31. Finnish  (13)
 32. Georgian  (12)
 33. Hebrew  (9)
 34. Vietnamese  (4)
 35. Armenian  (3)
 36. Thai  (2)
 37. Gujarati  (2)
 38. Persian  (2)
 39. Icelandic  (1)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Raepsaet-Charlier, Marie-Thérèse
 2. Biard, Michel
 3. Byl, Simon
 4. Martin, Jean-Clément
 5. Chopelin, Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...