skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IDENTIFICATION CARD INTERMEDIATE AND ASSEMBLED CARD, AND METHOD FOR MAKING THE INTERMEDIATE, WITH REPOSITIONABLE STICKERS

Hebert, David L

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observations and modeling of the tidal bottom boundary layer on the southern flank of Georges Bank

Werner, Sandra R. ; Beardsley, Robert C. ; Lentz, Steven J. ; Hebert, David L. ; Oakey, Neil S.

Journal of Geophysical Research: Oceans, November 2003, Vol.108(C11), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2001JC001271

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

I D card with blow on label

Hebert; David L

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CARTE D'IDENTITE MUNIE D'UNE ETIQUETTE POSEE AVEC JET D'AIR
ID CARD WITH BLOW ON LABEL

Hebert, David L

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHECK COPY EXTRACTOR FOR NEWSPAPER CONVEYOR

Jennings, Maurice E ; Hebert, David L

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXTRACTEUR D'EXEMPLAIRES DE CONTROLE SUR TRANSPORTEUR DE JOURNAUX
CHECK COPY EXTRACTOR FOR NEWSPAPER CONVEYOR

Jennings, Maurice E ; Hebert, David L

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF DE CHARGEMENT DE CONTENANTS AVEC DES JOURNAUX
NEWSPAPER CONTAINER LOADING APPARATUS

Siniscal, Paul D ; Lachance, Thomas E ; Hebert, David L

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bundle entry device

Siniscal; Paul D ; Hebert; David L ; Benzing; J. Paige

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BUNDLE ENTRY DEVICE

Siniscal, Paul D ; Hebert, David L ; Benzing, J. Paige

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF DE TRANSFERT DE LIASSES
BUNDLE ENTRY DEVICE

Siniscal, Paul D ; Hebert, David L ; Benzing, J. Paige

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEWSPAPER CONTAINER LOADING APPARATUS

Siniscal, Paul D ; Lachance, Thomas E ; Hebert, David L

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparat zum Beladen eines Behälters für Zeitungen.
Appareil de chargement d'un conteneur pour journaux.
Newspaper container loading apparatus

Siniscal, Paul D ; Lachance, Thomas E ; Hebert, David L

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEWSPAPER CONTAINER LOADING APPARATUS

Siniscal, Paul D ; Lachance, Thomas E ; Hebert, David L

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARAT ZUM BELADEN EINES BEHAELTERS FUER ZEITUNGEN

Siniscal, Paul D., Hollis NEW Hampshire 03049, Us ; Lachance, Thomas E., North Andover Massachusetts 01845, Us ; Hebert, David L., Amherst NEW Hampshire, Us

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (1)
 2. 1982đến1982  (2)
 3. 1983đến1983  (3)
 4. 1984đến1985  (4)
 5. Sau 1985  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (13)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. French  (5)
 3. German  (5)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hebert; David L
 2. Siniscal; Paul D
 3. Lachance, Thomas E
 4. Benzing, J. Paige
 5. Jennings, Maurice E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...