skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 16.763  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xenotransplants set to resume

Nowak, R

Science (New York, N.Y.), 18 November 1994, Vol.266(5188), pp.1148-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 7973690 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guidelines for xenotransplantation

Dell, R B ; Kornfeld, D S

Science (New York, N.Y.), 21 April 1995, Vol.268(5209), pp.349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 7716529 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global approaches to the promotion of women's health

Mongella, G

Science (New York, N.Y.), 11 August 1995, Vol.269(5225), pp.789-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 7638591 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Yanomamo and the 1960s measles epidemic

Neel, J V

Science (New York, N.Y.), 08 June 2001, Vol.292(5523), pp.1836-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 11398828 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vatican approves use of animal transplants 'to benefit humans'

Bosch, X

Nature, 04 October 2001, Vol.413(6855), pp.445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 11586318 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health. HIV/AIDS treatment for millions

Binswanger, H P

Science (New York, N.Y.), 13 April 2001, Vol.292(5515), pp.221-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 11305311 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aligning science with politics and policy in HIV prevention

Hein, K

Science (New York, N.Y.), 19 June 1998, Vol.280(5371), pp.1905-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 9669948 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fear of bias puts spotlight on drug approval

Wadman, M

Nature, 28 June 2001, Vol.411(6841), pp.981 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 11429559 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International perspectives on women's reproductive health

García-Moreno, C ; Türmen, T

Science (New York, N.Y.), 11 August 1995, Vol.269(5225), pp.790-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 7638592 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

France. AIDS expert charged in HIV-blood case

Balter, M

Science (New York, N.Y.), 16 June 1995, Vol.268(5217), pp.1563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 7777853 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human organ transplantation: background and consequences

Murray, J E

Science (New York, N.Y.), 05 June 1992, Vol.256(5062), pp.1411-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 1604314 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial heart: the beat goes on

Marshall, E

Science (New York, N.Y.), 02 August 1991, Vol.253(5019), pp.500-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 1857974 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Childhood vaccines: the R&D factor

Cohen, J

Science (New York, N.Y.), 12 March 1993, Vol.259(5101), pp.1528-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 8456278 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organ transplants

Cooper, D K

Nature, 15 February 1996, Vol.379(6566), pp.578 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 8628388 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health. Surveillance and privacy

Bayer, R ; Fairchild, A L

Science (New York, N.Y.), 08 December 2000, Vol.290(5498), pp.1898-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 11187045 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnostic testing fails the test

Merz, Jon F ; Kriss, Antigone G ; Leonard, Debra G B ; Cho, Mildred K

Nature, 07 February 2002, Vol.415(6872), pp.577-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 11832913 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The public health risk of animal organ and tissue transplantation into humans

Murphy, F A

Science (New York, N.Y.), 09 August 1996, Vol.273(5276), pp.746-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 8701323 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicine as business: are doctors entrepreneurs?

Culliton, B J

Science (New York, N.Y.), 05 September 1986, Vol.233(4768), pp.1032-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 3738522 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transplant panel to play 'honest broker'

Butler, D

Nature, 22 April 1999, Vol.398(6729), pp.643 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 10227276 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Call for moratorium on xenotransplants

Bach, F H ; Fineberg, H V

Nature, 22 January 1998, Vol.391(6665), pp.326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 9450736 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 16.763  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14.383)
 2. Toàn văn trực tuyến (8.012)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (43)
 2. 1979đến1985  (1.090)
 3. 1986đến1992  (4.217)
 4. 1993đến2000  (6.393)
 5. Sau 2000  (4.961)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16.756)
 2. German  (70)
 3. French  (37)
 4. Portuguese  (7)
 5. Chinese  (5)
 6. Japanese  (4)
 7. Italian  (3)
 8. Spanish  (2)
 9. Polish  (1)
 10. Slovak  (1)
 11. Korean  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. National Library of Medicine
 2. Anonymous
 3. Gostin, Lawrence O
 4. Bayer, Ronald
 5. Orentlicher, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...