skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The semantic measures library and toolkit: fast computation of semantic similarity and relatedness using biomedical ontologies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The semantic measures library and toolkit: fast computation of semantic similarity and relatedness using biomedical ontologies

Harispe, S. ; Ranwez, S. ; Janaqi, S. ; Montmain, J.

Bioinformatics, 03/01/2014, Vol.30(5), pp.740-742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btt581

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ALLOIMMUNISATION TO MONOCYTES AND GRANULOCYTES AFTER LEUCOCYTE-POOR PLATELET TRANSFUSIONS

Gluckman, J.C ; Bacri, J.L ; Debas, P ; Foucault, C ; Harispe, S ; Cartron, J

The Lancet, 1982, Vol.319(8287), pp.1471-1471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(82)92481-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alloimmunisation to monocytes and granulocytes after leucocyte-poor platelet transfusions

Gluckman, J C ; Bacri, J L ; Debas, P ; Foucault, C ; Harispe, S ; Cartron, J

Lancet (London, England), 26 June 1982, Vol.1(8287), pp.1471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 6123748 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harispe, S.
  2. Foucault, C.
  3. Debas, P.
  4. Bacri, J L
  5. Gluckman, J.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...