skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Chemistry

H D Belitz; W Schieberle

Springer Verlag Berlin Heidelberg; 2009 - (664 BEL 2009)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Chemistry

Chemistry H D Belitz; W Schieberle

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Struktur und Geschmack susser und bitterer Verbindungen

Belitz, H. D.

Zeitschrift fur Ernahrungswissenschaft, Sept, 1973, Vol.12(3), p.190(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-264X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eine synthese von β-methyllanthionin

H.-D. Belitz, Von

Tetrahedron Letters, 1967, Vol.8(8), pp.749-751 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; DOI: 10.1016/S0040-4039(00)90588-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buchbesprechungen.(Book review)

Belitz, H. - D. ; Glatzel, H. ; Basser, K. H.

Zeitschrift fur Ernahrungswissenschaft, March, 1982, Vol.21(1), p.83(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-264X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2)
 2. Sách  (2)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (3)
 2. English  (2)
 3. Vietnamese  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. W Schieberle
 2. Belitz, H.
 3. Belitz, H -D
 4. Belitz, H D
 5. Belitz, H. -D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...