skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Quality of service control in high-speed networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of service control in high-speed networks

Chao H. Jonathan; Guo Xiaolei

New York : Wiley, c2002. - (004.6 CHA 2002) - ISBN0471003972 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chao H. Jonathan
  2. Guo Xiaolei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...