skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

método de controle de colisões em um sistema de intercámbio de dados entre objetos portáteis

Gregory Mardinian ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for managing collisions in a contactless data exchanging system

Gregory Mardinian ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for exchanging data between an automatic dispenser and a microcircuit card

Francois Grieu ; Gregory Mardinian

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCESSO DE TROCA DE DADOS ENTRE UM AUTOMATO E UM CARTAO COM MICROCIRCUITO

Francois Grieu ; Gregory Mardinian

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METODO DE GESTAO DAS COLISOES NUM SISTEMA DE TROCA DE DADOS SEM CONTACTO

Gregory Mardinian ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for managing collisions in a contactless data exchanging system

Gregory Mardinian ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Método de manipulação de colisões em um sistema para o intercâmbio de dados sem contato

Gregory Mardinian ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for exchanging data between an automatic dispenser and a microcircuit card

Francois Grieu ; Gregory Mardinian

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temassiz bilgi degisimi sisteminde çakismalari önlemek için yöntem

Gregory Mardinian ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temassiz bilgi degisimi sisteminde çakismalari önlemek için yöntem

Gregory Mardinian ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for managing collisions in a contactless data exchanging system

Gregory Mardinian ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gregory Mardinian
  2. Francois Grieu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...