skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La equidad informativa en el derecho a la rectificación

Germán Suárez-Castillo

Palabra-Clave, 01 January 2009, Vol.12(2), pp.315-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-8285 ; E-ISSN: 2027-534X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hacia una defensa del consumidor de medios

Germán Suárez Castillo

Palabra-Clave, 01 January 2001, Issue 4, pp.73-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-8285 ; E-ISSN: 2027-534X

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El valor probatorio de las publicaciones periodísticas

Germán Suárez-Castillo

Palabra-Clave, 01 January 2008, Vol.11(2), pp.157-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-8285 ; E-ISSN: 2027-534X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Derecho a la rectificación, responsabilidad jurídica y géneros de opinión

Germán Suárez Castillo

Palabra-Clave, 01 January 2007, Vol.10(1), pp.108-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-8285 ; E-ISSN: 2027-534X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La responsabilidad periodística, límite legítimo al ejercicio profesional

Germán Suárez Castillo

Palabra-Clave, 01 January 2006, Vol.9(1), p.0 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-8285 ; E-ISSN: 2027-534X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hacia un nuevo tratamiento de la prueba de la verdad

Germán Suárez Castillo

Palabra-Clave, 01 January 2006, Vol.9(2), pp.11-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-8285 ; E-ISSN: 2027-534X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La responsabilidad de los medios frente a los usuarios

Germán Suárez Castillo

Palabra-Clave, 01 January 2005, Issue 13, p.0 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0122-8285 ; E-ISSN: 2027-534X

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2005  (1)
 3. 2006đến2006  (2)
 4. 2007đến2008  (2)
 5. Sau 2008  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (4)
 2. Portuguese  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Germán Suárez-Castillo
 2. Suárez-Castillo, Germán

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...