skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 187  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nematicides
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nematicides

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.473-474

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00888-5

Toàn văn không sẵn có

2
Phenacetin
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phenacetin

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.862-864

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00900-3

Toàn văn không sẵn có

3
Metallothionein
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metallothionein

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.230-230

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00876-9

Toàn văn không sẵn có

4
Peracetic Acid
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peracetic Acid

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.788-790

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.01197-0

Toàn văn không sẵn có

5
Implant Studies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implant Studies

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.1024-1025

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00857-5

Toàn văn không sẵn có

6
Nitric Oxide
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitric Oxide

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.528-529

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00891-5

Toàn văn không sẵn có

7
Photoallergens
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoallergens

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.922-925

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00905-2

Toàn văn không sẵn có

8
Petroleum Hydrocarbons
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Petroleum Hydrocarbons

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.838-840

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00899-X

Toàn văn không sẵn có

9
Cerium
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cerium

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.773-775

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00826-5

Toàn văn không sẵn có

10
Toxicity Testing, Alternatives
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity Testing, Alternatives

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.634-637

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00948-9

Toàn văn không sẵn có

11
Animal Models
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animal Models

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.243-245

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00814-9

Toàn văn không sẵn có

12
Epidemiology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiology

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.433-437

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00841-1

Toàn văn không sẵn có

13
Propane Sultone
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Propane Sultone

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.1089-1091

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.01202-1

Toàn văn không sẵn có

14
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.231-231

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00877-0

Toàn văn không sẵn có

15
Barium
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barium

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.368-370

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00819-8

Toàn văn không sẵn có

16
Diesel Fuel
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diesel Fuel

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.115-118

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00837-X

Toàn văn không sẵn có

17
Sulfites
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sulfites

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.416-419

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00932-5

Toàn văn không sẵn có

18
Foreign Body Response
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Body Response

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.645-646

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00846-0

Toàn văn không sẵn có

19
Palladium
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palladium

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.751-753

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00968-4

Toàn văn không sẵn có

20
Nickel and Nickel Compounds
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nickel and Nickel Compounds

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.506-510

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00889-7

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 187  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (7)
 2. 1982đến1985  (15)
 3. 1986đến1989  (24)
 4. 1990đến1996  (12)
 5. Sau 1996  (129)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gad, S C
 2. Gad Sc
 3. Pham, T.
 4. Gad , S.C.
 5. Dunn Bj

theo chủ đề:

 1. Toxicity
 2. Metal
 3. Testing
 4. Testage
 5. Ensayo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...