skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anfragesprachen neu erdacht.(Report)

Bry, Francois

KI - Kunstliche Intelligenz, Feb, 2012, Vol.26(1), p.15(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-1875

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing the Digital Backchannel Backstage on the Basis of a Formative User Study

Alexander Pohl ; Vera Gehlen-Baum ; Francois Bry

International journal of emerging technologies in learning, 01 March 2012, Vol.7(1), pp.33-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1863-0383 ; E-ISSN: 1863-0383 ; DOI: 10.3991/ijet.v7i1.1898

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Computational Biology Database Digest: Data, Data Analysis, and Data Management.(Author abstract)

Bry, Francois ; Kroger, Peer

Distributed and Parallel Databases, Jan, 2003, Vol.13(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-8782

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizing Peer Correction in Tertiary STEM Education: An Approach and its Evaluation

Niels Heller ; Francois Bry

International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 01 August 2019, Vol.9(4), pp.16-32 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2192-4880 ; DOI: 10.3991/ijep.v9i4.10201

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fun and Engagement in Lecture Halls through Social Gamification

Sebastian Mader ; François Bry

International Journal of Engineering Pedagogy, 01 April 2019, Vol.9(2), pp.117-136 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2192-4880 ; DOI: 10.3991/ijep.v9i2.10163

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives for electronic books in the World Wide Web age

François Bry ; Michael Kraus

The Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.275-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470210438874

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crowdsourcing for a Geographical and Social Mapping of Italian Dialects

François Bry ; Fabian Kneissl ; Thomas Krefeld ; Stephan Lücke ; Christoph Wieser

Electronic workshops in computing (Online)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bry, F
  2. Bry, Francois
  3. Bry, François
  4. François Bry
  5. Francois Bry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...