skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transvaginal three-dimensional ultrasound: accuracy of follicular volume measurements

Kyei-Mensah, A ; Zaidi, J ; Pittrof, R ; Shaker, A ; Campbell, S ; Tan, S L

Fertility and sterility, February 1996, Vol.65(2), pp.371-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; PMID: 8566265 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of the speed of sound in follicular fluid

Gooding, M J ; Barber, D ; Kennedy, S H ; Noble, J A

Human reproduction (Oxford, England), February 2005, Vol.20(2), pp.497-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; PMID: 15618259 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement error--"how much of a difference does it take to make a difference"?

Wang, S T ; Chou, C Y

Fertility and sterility, April 1997, Vol.67(4), pp.789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; PMID: 9093214 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zaidi, J.
  2. Tan, Sl
  3. Pittrof, R.
  4. Campbell, S
  5. Tan, S L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...