skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considerations on the Right to Asylum

Florica Brasoveanu

Ovidius University Annals: Economic Sciences Series, 01 January 2016, Vol.XVI(1), pp.48-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2393-3127 ; E-ISSN: 2393-3127

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considerations on the Right to a Healthy Living Environment

Florica Brasoveanu

Ovidius University Annals: Economic Sciences Series, 01 January 2016, Vol.XVI(1), pp.53-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2393-3127 ; E-ISSN: 2393-3127

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal Status of Waste

Florica Brașoveanu

EIRP Proceedings, 01 May 2012, Vol.7(1), pp.332-336

ISSN: 2067-9211 ; E-ISSN: 2069-9344

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Legal Status of the Danube Delta Biosphere Reservation

Florica Brasoveanu

EIRP Proceedings, 01 May 2012, Vol.7(1), pp.337-342

ISSN: 2067-9211 ; E-ISSN: 2069-9344

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE RIGHT TO A FAIR TRIAL

Florica Brasoveanu

Challenges of the Knowledge Society, 01 May 2012, Vol.2(-), pp.1053-1057

ISSN: 2068-7796 ; E-ISSN: 2359-9227

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUROPEAN POLICY CONCERNING THE PROTECTION OF THE QUALITY OF THE ENVIRONMENTAL FACTOR - WATER

Florica Brasoveanu ; Alexandru Petru Lisievici Brezeanu

Challenges of the Knowledge Society, 01 May 2012, Vol.2(-), pp.1058-1063

ISSN: 2068-7796 ; E-ISSN: 2359-9227

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Romania in Building the New Security Architecture

Florica Brasoveanu ; Petru Alexandru Lisievici Brezeanu

EIRP Proceedings, 01 May 2011, Vol.6(1), pp.117-121

ISSN: 2067-9211 ; E-ISSN: 2069-9344

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...