skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obituary John Leicester Holme — 1915–1993 Mb Bs (Sydney), Dcp(London), Frcpa, Maacb, Frcpath

Finlay-Jones, R., L.

Pathology, 1994, Vol.26(4), pp.504-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; DOI: 10.1080/00313029400169322

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBITUARY

Seldam, Edouard Jan Ten, Rolf ; Finlay-Jones, R., L.

Pathology, 1983, Vol.15(4), pp.508-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313028309085183

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE RYE CLASSIFICATION OF A POPULATION BASED SERIES OF HODGKINʼS DISEASE PATIENTS IN WESTERN AUSTRALIA

Matz, R., Leonard ; Finlay-Jones, R., L. ; Waters, D., E. ; Blackwell, B., J. ; Joyce, R., P. ; Kelsall, R. H., G. ; Shilkin, B., K. ; Cullity, J., G. ; Williams, E., K. ; Matthews, L. V., M. ; Armstrong, K., B.

Pathology, 1981, Vol.13(2), pp.267-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313028109081666

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PSEUDOSARCOMA OF THE SKIN

Finlay-Jones, R., L. ; Nicoll, E. J., P. ; Ten Seldam, E. J., R.

Pathology, 1971, Vol.3(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; DOI: 10.1080/00313027109073736

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Finlay-Jones, L.R
 2. Finlay-Jones, R., L.
 3. Blackwell, J B
 4. Waters, E.D.
 5. Kelsall, G.R.H.

theo chủ đề:

 1. Biology
 2. Medicine
 3. Female
 4. Male
 5. Aged

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...