skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obituary John Leicester Holme — 1915-1993 MB BS (Sydney), DCP(London), FRCPA, MAACB, FRCPath

Finlay-Jones, L.R

Pathology, 1994, Vol.26(4), pp.504-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.1080/00313029400169322

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obituary Rolf Edouard Jan Ten Seldam O.O.N.O., M.D. (Leiden), F.R.C.P.A., F.R.C. Path, F.R.S.M. Born 2 April 1906; died 19 October 1982

Finlay-Jones, L.R

Pathology, 1983, Vol.15(4), pp.508-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313028309085183

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pseudosarcoma of the skin

Finlay-Jones, L.R

Pathology, 1971, Vol.3(1), pp.61-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.1016/S0031-3025(16)39456-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pseudosarcoma of the Skin

Finlay-Jones, L.R ; Nicoll, P ; Ten Seldam, R.E.J

Pathology, 1971, Vol.3(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.1080/00313027109073736

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rye classification of a population based series of hodgkin’s disease patients in Western Australia

Matz, Leonard R ; Finlay-Jones, L.R ; Waters, E.D ; Blackwell, J.B ; Joyce, P.R ; Kelsall, G.R.H ; Shilkin, K.B ; Cullity, G.J ; Williams, K.E ; Matthews, M.L.V ; Armstrong, B.K

Pathology, 1981, Vol.13(2), pp.267-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313028109081666

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Finlay-Jones, L R
 2. Finlay-Jones, R., L.
 3. Blackwell, J B
 4. Waters, E.D.
 5. Kelsall, G.R.H.

theo chủ đề:

 1. Biology
 2. Medicine
 3. Male
 4. Middle Aged
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...