skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lymphangiosarcoma of the thigh. A case report

FinlayJones, L. R.

Cancer, September 1970, Vol.26(3), pp.722-725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X ; E-ISSN: 1097-0142 ; DOI: 10.1002/1097-0142(197009)26:3<722::AID-CNCR2820260333>3.0.CO;2-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A further case of chronic ulcerative enteritis

Armstrong, B. K. ; Ammon, R. K. ; Finlay-Jones, L. R. ; Joske, R. A. ; Vivian, A. B.

Gut, 1 August 1973, Vol.14(8), p.649 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-5749 ; E-ISSN: 1468-3288 ; DOI: 10.1136/gut.14.8.649 ; PMID: 4743494

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extragenital donovanosis: three cases from Western Australia.

Schneider, J ; O'Shea, J ; Finlay-Jones, L R ; Mitchell, K M ; Roberts, A N

Genitourinary Medicine, 1 June 1986, Vol.62(3), p.196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-4348 ; E-ISSN: 1472-3263 ; DOI: 10.1136/sti.62.3.196 ; PMID: 2942455

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pseudosarcoma of the skin

Finlay-Jones, L R ; Nicoll, P ; Ten Seldam, R E

Pathology, July 1971, Vol.3(3), pp.215-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 5115392 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rye classification of a population based series of Hodgkin's disease patients in Western Australia

Matz, L R ; Finlay-Jones, L R ; Waters, E D ; Blackwell, J B ; Joyce, P R ; Kelsall, G R ; Shilkin, K B ; Cullity, G J ; Williams, K E ; Matthews, M L ; Armstrong, B K

Pathology, April 1981, Vol.13(2), pp.267-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 7254906 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Finlay-Jones, L.R
 2. Finlay-Jones, L. R.
 3. Armstrong, B K
 4. Ammon, R K
 5. Joske, R A

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Male
 4. Adult
 5. Female

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...