skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expansive Intervention as Neo-Institutional Learning: Root Causes in the Merida Initiative

Finkenbusch, Peter

Journal of Intervention and Statebuilding, 02 April 2016, Vol.10(2), pp.162-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-2977 ; E-ISSN: 1750-2985 ; DOI: 10.1080/17502977.2016.1146503

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing Through Critique: Post-Conditionality and Bottom-Up Governance in the Merida Initiative

Finkenbusch, Peter

Globalizations, 19 September 2017, Vol.14(6), pp.896-910 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-7731 ; E-ISSN: 1474-774X ; DOI: 10.1080/14747731.2017.1287449

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The demise of the intervention paradigm-resilience thinking in the Merida Initiative

Finkenbusch, Peter

Conflict, Security & Development, 04 July 2017, Vol.17(4), pp.313-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-8802 ; E-ISSN: 1478-1174 ; DOI: 10.1080/14678802.2017.1337419

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building institutional capacity: knowledge production for transnational security governance in Mexico

Finkenbusch, Peter

Global Crime, 02 October 2018, Vol.19(3-4), pp.211-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-0572 ; E-ISSN: 1744-0580 ; DOI: 10.1080/17440572.2018.1477599

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Post-liberal' peacebuilding and the crisis of international authority

Finkenbusch, Peter

Peacebuilding, 01 September 2016, Vol.4(3), pp.247-261

ISSN: 2164-7259 ; E-ISSN: 2164-7267 ; DOI: 10.1080/21647259.2016.1193937

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Road to Affirmation: Facilitating Urban Resilience in the Americas

Finkenbusch, Peter

Global Society: Critique and Affirmation in International Relations, 02 January 2019, Vol.33(1), pp.121-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-0826 ; E-ISSN: 1469-798X ; DOI: 10.1080/13600826.2018.1539955

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Finkenbusch, Peter
  2. Finkenbusch, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...