skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P6289 How and where aneurysms initiate: a study on angiotensin-II infused ApoE−/− mice

Aslanidou, L ; Trachet, B. T ; Ferraro, M. F ; Samaras, G. S ; Piersigilli, A. P ; Segers, P. S ; Stergiopulos, N. S

European Heart Journal, 2017, Vol. 38(suppl1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-668X ; E-ISSN: 1522-9645 ; DOI: 10.1093/eurheartj/ehx493.P6289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Definitive Link of Mutation c.351delC and Development of Hereditary Angioedema in a Large Brazilian Family

Ferraro, M.F ; Moreno, A.S ; Castelli, E ; Lange, A.P ; Donadi, E.A ; Bork, K ; Sarti, W ; Arruda, L.K

The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2011, Vol.127(2), pp.AB102-AB102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6749 ; E-ISSN: 1097-6825 ; DOI: 10.1016/j.jaci.2010.12.408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel SERPING1 mutation causing Hereditary Angioedema in a Brazilian family

Ferraro, M.F ; Sarti, W ; Castelli, E.C ; Donadi, E.A ; Bork, K ; Arruda, L.K

The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2009, Vol.123(2), pp.S101-S101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6749 ; E-ISSN: 1097-6825 ; DOI: 10.1016/j.jaci.2008.12.363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hereditary Angioedema: a New Mutation of the C1 Inhibitor Gene in a Brazilian Family

Ferraro, M.F ; Sarti, W ; Souza, A.C ; Donadi, E.A ; Castelli, E ; Bork, K ; Arruda, L.K

The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2008, Vol.121(2), pp.S101-S101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6749 ; E-ISSN: 1097-6825 ; DOI: 10.1016/j.jaci.2007.12.402

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ferraro, M.F
  2. Arruda, L.K
  3. Donadi, E.A
  4. Bork, K.
  5. Ferraro, Mf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...