skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, Buddhism and Social Resilience in the Aftermath of the Tsunami in Thailand

Falk, Monica Lindberg

South East Asia Research, June 2012, Vol.20(2), pp.175-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X ; E-ISSN: 2043-6874 ; DOI: 10.5367/sear.2012.0099

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Student Mobility within Southeast Asia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student Mobility within Southeast Asia

Falk, Monica Lindberg ; Graf, Arndt

TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia, 01/2016, Vol.4(1), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2051-364X ; E-ISSN: 2051-3658 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/trn.2015.17

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Fields of Merit: Buddhist Female Ascetics and Gendered Orders in Thailand

Falk, Monica Lindberg; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 65 6 ; ISBN: 978 87 7694 019 5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thailand. Modern Buddhism and Buddhadasa Bhikkhu: A social history

Falk, Monica Lindberg

Journal of Southeast Asian Studies, 2014, Vol.45(2), pp.301-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634 ; E-ISSN: 1474-0680 ; DOI: 10.1017/S0022463414000216

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: The Asian Tsunami: Aid and Reconstruction after a Disaster

Falk, Monica Lindberg

South East Asia Research, September 2013, Vol.21(3), pp.556-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X ; E-ISSN: 2043-6874 ; DOI: 10.5367/sear.2013.0171

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: The Asian Tsunami: Aid and Reconstruction after a Disaster

Falk, Monica Lindberg

South East Asia Research, June 2014, Vol.22(2), pp.272-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X ; E-ISSN: 2043-6874 ; DOI: 10.5367/sear.2014.0211

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Buddhism and Buddhadasa Bhikkhu: A social history.(Book review)

Falk, Monica Lindberg

Journal of Southeast Asian Studies, June, 2014, Vol.45(2), p.301(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (4)
 2. Bài báo  (2)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Falk, Monica Lindberg
 2. Falk, Monica
 3. Falk, Ml
 4. Lindberg Falk, Monica
 5. Mccawley, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...