skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bubble Clouds: 3D Display Composed of Soap Bubble Cluster

Kubo, Yuki ; Tomita, Hirobumi ; Nakamae, Shuta ; Hoshi, Takayuki ; Ochiai, Yoichi

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10507, pp.14-23 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-66715-7_2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

BreathScreen: Design and Evaluation of an Ephemeral UI

Alakärppä, Ismo ; Jaakkola, Elisa ; Colley, Ashley ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 2017 CHI Conference on human factors in computing systems, 02 May 2017, pp.4424-4429

ISBN: 9781450346559 ; ISBN: 1450346553 ; DOI: 10.1145/3025453.3025973

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

FugaciousFilm: Exploring Attentive Interaction with Ephemeral Material

Kwon, Hyosun ; Jaiswal, Shashank ; Benford, Steve ; Seah, Sue Ann ; Bennett, Peter ; Koleva, Boriana ; Schnädelbach, Holger

Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on human factors in computing systems, 18 April 2015, pp.1285-1294

ISBN: 9781450331456 ; ISBN: 1450331459 ; DOI: 10.1145/2702123.2702206

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquids, smoke, and soap bubbles: reflections on materials for ephemeral user interfaces

Sylvester, Axel ; Döring, Tanja ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the fourth international conference on tangible, embedded, and embodied interaction, 24 January 2010, pp.269-270

ISBN: 9781605588414 ; ISBN: 1605588415 ; DOI: 10.1145/1709886.1709941

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Häkkilä, Jonna
  2. Tomita, Hirobumi
  3. Hoshi, Takayuki
  4. Schnädelbach, H.
  5. Ochiai, Yoichi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...