skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

H ASSAN S. K HALILIEH , Islamic Maritime Law: An Introduction , Studies in Islamic Law and Society (Leiden: E. J. Brill, 1998). Pp. 223. $72.50 cloth.

Emon, Anver M.

International Journal of Middle East Studies, 2001, Vol.33(1), pp.124-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of Legislation by Neil Duxbury, and: The Nature of Legislative Intent by Richard Ekins (review)

Emon, Anver M

The University of Toronto law journal, 2015, Vol.65(2), pp.124-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0220 ; E-ISSN: 1710-1174

Truy cập trực tuyến

3
<i>Law and Religion in Theoretical and Historical Context</i> (review)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law and Religion in Theoretical and Historical Context (review)

Emon, Anver M.

University of Toronto Law Journal, 2010, Vol.60(3), pp.905-907 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1710-1174 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/tlj.2010.0001

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I TZCHAK W EISMANN , Taste of Modernity, Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman Damascus, Islamic History and Civilization (Leiden: E. J. Brill, 2001). Pp. 355. $86.00 cloth.

Emon, Anver M.

International Journal of Middle East Studies, 2002, Vol.34(3), pp.580-582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017.S0020743802233073

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Pope, cartoons, and apostates: Shari'a 2006

Emon, Anver M.

The Journal of Law and Religion, Fall, 2006, Vol.22(2), p.303-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-0814

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Huqūq Allāh and Huqūq al-'Ibād: A Legal Heuristic for a Natural Rights Regime

Emon, Anver

Islamic Law and Society, 2006, Vol.13(3), pp.325-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-9380 ; E-ISSN: 1568-5195 ; DOI: 10.1163/156851906778946350

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONCEIVING ISLAMIC LAW IN A PLURALIST SOCIETY: HISTORY, POLITICS AND MULTICULTURAL JURISPRUDENCE

Emon, Anver

Singapore Journal of Legal Studies, Dec 2006, pp.331-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02182173

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techniques and Limits of Legal Reasoning in Shari'a Today

Emon, Anver

Truy cập trực tuyến

9
Natural Law and Natural Rights in Islamic Law
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Law and Natural Rights in Islamic Law

Emon, Anver M.

Journal of Law and Religion, 2004, Vol.20(2), p.351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07480814 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/4144668

Truy cập trực tuyến

10
On the Pope, Cartoons, and Apostates: Shari&#8216;a 2006
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Pope, Cartoons, and Apostates: Shari‘a 2006

Emon, Anver M.

Journal of Law and Religion, 2007, Vol.22(2), pp.303-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-0814 ; E-ISSN: 2163-3088 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0748081400003921

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techniques and Limits of Legal Reasoning in Shari'a Today

Emon, Anver

DOI: 10.15779/Z38KW2K

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nature of Legislative Intent.(Book review)

Emon, Anver M.

University of Toronto Law Journal, Spring, 2015, Vol.65(2), p.124-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0220

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law and Religion in Theoretical and Historical Context.(Book review)

Emon, Anver M.

University of Toronto Law Journal, Summer, 2010, Vol.60(3), p.905-907 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0220

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Book ReviewLaw and Religion in Theoretical and Historical Context ed. PeterCane, CarolynEvans, and Zo&#235;Robinson Cambridge: Cambridge University Press, 2008 Pp. 328. ISBN: 978-0-521-42590-2 (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book ReviewLaw and Religion in Theoretical and Historical Context ed. PeterCane, CarolynEvans, and ZoëRobinson Cambridge: Cambridge University Press, 2008 Pp. 328. ISBN: 978-0-521-42590-2 (Book review)

Emon, Anver M.

University of Toronto Law Journal, 07/2010, Vol.60(3), pp.905-908 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0220 ; E-ISSN: 1710-1174 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3138/utlj.60.3.905

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic Law and Challenges of Modernity.(Book review)

Emon, Anver M.

The Journal of Law and Religion, Wntr, 2006, Vol.21(1), p.259-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-0814

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Command of the Shari'ah and Juridical Norm: The Principles of Islamic Jurisprudence, vol. 1

Emon, Anver M.

The Journal of Law and Religion, Summer, 2001, Vol.16(2), p.645-646 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-0814

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic Maritime Law: An Introduction

Emon, Anver

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(1), pp.124-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought

Emon, Anver M.

The Journal of Law and Religion, Summer, 2001, Vol.16(2), p.647-652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-0814

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taste of Modernity, Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman Damascus

Emon, Anver

International Journal of Middle East Studies, Vol.34(3), pp.580-582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Islamic Law and the Challenges of Modernity. Edited by Yvonne Yazbeck Haddad and Barbara Freyer Stowasser. Altamira Press2004. Pp. 264. $26.95. ISBN: 0-759-10671-1. (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic Law and the Challenges of Modernity. Edited by Yvonne Yazbeck Haddad and Barbara Freyer Stowasser. Altamira Press2004. Pp. 264. $26.95. ISBN: 0-759-10671-1. (Book review)

Emon, Anver M.

Journal of Law and Religion, 2006, Vol.21(1), pp.259-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-0814 ; E-ISSN: 2163-3088 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0748081400003027

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (21)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (6)
 2. 2002đến2002  (2)
 3. 2003đến2003  (1)
 4. 2004đến2006  (6)
 5. Sau 2006  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Emon, Anver M
 2. Emon, Anver
 3. Anver M. Emon
 4. Emon, Am
 5. Emon, A.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...