skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Preliminary Experiments with a Triple-Layer Phoswich Detector for Radioxenon Detection
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary Experiments with a Triple-Layer Phoswich Detector for Radioxenon Detection

Farsoni, Abi T ; Hamby, David M ; Lee, Chee S ; Elliot, Anthony J; Oregon State Univ Corvallis (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Visions: New Direction in Social Theory.(Book Review)

Elliot, Anthony

Contemporary Sociology, Sept, 2004, Vol.33(5), p.613-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chris Rojek Celebrity.(Book Review)

Elliot, Anthony

Sociology, August, 2003, Vol.37(3), p.618(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass Communication

Elliot, Anthony

Sociology, Feb, 1996, Vol.30(1), p.182(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Elliot, Anthony
  2. Elliott, Anthony
  3. Joseph A. Soares
  4. Stevenson, Nick
  5. Lee, Chee S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...