skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of free electrons in the galactic plane

Andreasyan, R. R. ; Balayan, S. K. ; Movsisyan, V. H.

Astrophysics, April, 2006, Vol.49(2), p.240(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0571-7256

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing the electron scattering force in nanostructures.(Author abstract)(Report)

Tao, Chenggang ; Cullen, W. G. ; Williams, E. D.

Science, May 7, 2010, Vol.328(5979), p.736(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detector development for the abBA experiment

Seo, P. - N. ; Bowman, J. D. ; Mitchell, G. S. ; Penttila, S. I. ; Wilburn, W. S.

Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, July-August, 2005, Vol.110(4), p.427(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-677X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Williams, E. D.
  2. Bowman, J D
  3. Penttila, S. I.
  4. Bowman, J. D.
  5. Seo, P. - N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...