skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphorylation of ULK1 (hATG1) by AMP-activated protein kinase connects energy sensing to mitophagy

Egan, Daniel F ; Shackelford, David B ; Mihaylova, Maria M ; Gelino, Sara ; Kohnz, Rebecca A ; Mair, William ; Vasquez, Debbie S ; Joshi, Aashish ; Gwinn, Dana M ; Taylor, Rebecca ; Asara, John M ; Fitzpatrick, James ; Dillin, Andrew ; Viollet, Benoit ; Kundu, Mondira ; Hansen, Malene ; Shaw, Reuben J

Science (New York, N.Y.), 28 January 2011, Vol.331(6016), pp.456-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21205641 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1196371

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UCP1 deficiency causes brown fat respiratory chain depletion and sensitizes mitochondria to calcium overload-induced dysfunction

Kazak, Lawrence ; Chouchani, Edward T ; Stavrovskaya, Irina G ; Lu, Gina Z ; Jedrychowski, Mark P ; Egan, Daniel F ; Kumari, Manju ; Kong, Xingxing ; Erickson, Brian K ; Szpyt, John ; Rosen, Evan D ; Murphy, Michael P ; Kristal, Bruce S ; Gygi, Steven P ; Spiegelman, Bruce M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 25 July 2017, Vol.114(30), pp.7981-7986 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 28630339 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1705406114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UCP1 deficiency causes brown fat respiratory chain depletion and sensitizes mitochondria to calcium overload-induced dysfunction.

Kazak, Lawrence ; Chouchani, Edward T ; Stavrovskaya, Irina G ; Lu, Gina Z ; Jedrychowski, Mark P ; Egan, Daniel F ; Kumari, Manju ; Kong, Xingxing ; Erickson, Brian K ; Szpyt, John ; Rosen, Evan D ; Murphy, Michael ; Kristal, Bruce S ; Gygi, Steven P ; Spiegelman, Bruce M; Apollo - University of Cambridge Repository; Apollo - University of Cambridge Repository

DOI: 10.17863/CAM.12169 ; ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AMPK regulates the circadian clock by cryptochrome phosphorylation and degradation

Lamia, Katja A ; Sachdeva, Uma M ; Ditacchio, Luciano ; Williams, Elliot C ; Alvarez, Jacqueline G ; Egan, Daniel F ; Vasquez, Debbie S ; Juguilon, Henry ; Panda, Satchidananda ; Shaw, Reuben J ; Thompson, Craig B ; Evans, Ronald M

Science (New York, N.Y.), 16 October 2009, Vol.326(5951), pp.437-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 19833968 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1172156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ULK1 COMPOSITIONS, INHIBITORS, SCREENING AND METHODS OF USE

Shaw Reuben ; Egan Daniel F ; Mihavlova Maria ; Shackelford David

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ULK1 COMPOSITIONS, INHIBITORS, SCREENING AND METHODS OF USE

Shaw Reuben J ; Egan Daniel F ; Mihaylova Maria ; Shackelford David

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ULK1 COMPOSITIONS, INHIBITORS, SCREENING AND METHODS OF USE

Shaw, Reuben, J ; Shackelford, David ; Egan, Daniel, F ; Mihaylova, Maria, M

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ULK1 COMPOSITIONS, INHIBITORS, SCREENING AND METHODS OF USE

Shaw, Reuben, J ; Shackelford, David ; Egan, Daniel, F ; Mihaylova, Maria, M

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small Molecule Inhibition of the Autophagy Kinase ULK1 and Identification of ULK1 Substrates

Egan, Daniel f. ; Chun, Matthew g.H. ; Vamos, Mitchell ; Zou, Haixia ; Rong, Juan ; Miller, Chad j. ; Lou, Hua jane ; Raveendra-Panickar, Dhanya ; Yang, Chih-Cheng ; Sheffler, Douglas j. ; Teriete, Peter ; Asara, John m. ; Turk, Benjamin e. ; Cosford, Nicholas d.P. ; Shaw, Reuben j.

Molecular Cell, 16 July 2015, Vol.59(2), pp.285-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; DOI: 10.1016/j.molcel.2015.05.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOVEL ULK1 INHIBITORS AND METHODS USING SAME

Shaw, Reuben J ; Egan, Daniel F ; Cosford, Nicholas ; Turk, Benjamin ; Vamos, Mitchell ; Panickar, Dhanya Raveendra ; Chun, Matthew ; Sheffler, Doug

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOVEL ULK1 INHIBITORS AND METHODS USING SAME

Shaw, Reuben J ; Egan, Daniel F ; Cosford, Nicholas ; Turk, Benjamin ; Vamos, Mitchell ; Panickar, Dhanya Raveendra ; Chun, Matthew ; Sheffler, Douglas James

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOVEL ULK1 INHIBITORS AND METHODS USING SAME

Shaw, Reuben J ; Egan, Daniel F ; Cosford, Nicholas ; Turk, Benjamin ; Vamos, Mitchell ; Panickar, Dhanya Raveendra ; Chun, Matthew ; Sheffler, Doug

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOVEL ULK1 INHIBITORS AND METHODS USING SAME

Shaw, Reuben J ; Egan, Daniel F ; Cosford, Nicholas ; Turk, Benjamin ; Vamos, Mitchell ; Panickar, Dhanya Raveendra ; Chun, Matthew ; Sheffler, Doug

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOVEL ULK1 INHIBITORS AND METHODS USING SAME

Shaw Reuben J ; Egan Daniel F ; Cosford Nicholas ; Turk Benjamin ; Vamos Mitchell ; Panickar Dhanya Raveendra ; Chun Matthew ; Sheffler Doug

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AMPK Phosphorylation of Raptor Mediates a Metabolic Checkpoint

Gwinn, Dana M. ; Shackelford, David B. ; Egan, Daniel F. ; Mihaylova, Maria M. ; Mery, Annabelle ; Vasquez, Debbie S. ; Turk, Benjamin E. ; Shaw, Reuben J.

Molecular Cell, 25 April 2008, Vol.30(2), pp.214-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; DOI: 10.1016/j.molcel.2008.03.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2010  (1)
 3. 2011đến2012  (3)
 4. 2013đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (9)
 2. Bài báo  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14)
 2. French  (6)
 3. German  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Egan, Daniel F.
 2. Shaw, Reuben J
 3. Vamos, Mitchell
 4. Vasquez, Debbie S.
 5. Kumari, Manju

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...