skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 451  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slow search

Teevan, Jaime ; Collins-Thompson, Kevyn ; White, Ryen ; Dumais, Susan

Communications of the ACM, 01 August 2014, Vol.57(8), pp.36-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2633041

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concerned cultivation and teachers' evaluations of students: exploring the intersection of race and parents' educational attainment

Dumais, Susan A. ; Kessinger, Richard J. ; Ghosh, Bonny

Sociological Perspectives, Spring, 2012, Vol.55(1), p.17(42) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-1214

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viewpoint: Slow Search

Teevan, Jaime ; Collins-Thompson, Kevyn ; White, Ryen ; Dumais, Susan

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Aug 2014, Vol.57(8), p.36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concerted Cultivation and Teachers' Evaluations of Students: Exploring the Intersection of Race and Parents' Educational Attainment

Dumais, Susan A ; Kessinger, Richard J ; Ghosh, Bonny

Sociological Perspectives, March 2012, Vol.55(1), pp.17-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-1214 ; E-ISSN: 1533-8673 ; DOI: 10.1525/sop.2012.55.1.17

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The academic attitudes of American teenagers, 1990–2002: Cohort and gender effects on math achievement

Dumais, Susan A

Social Science Research, 2009, Vol.38(4), pp.767-780 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-089X ; E-ISSN: 1096-0317 ; DOI: 10.1016/j.ssresearch.2009.05.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulating adversity and advantage on the path to postsecondary education: an application of a person-centered approach

Dumais, Susan A

Social Science Research, 2005, Vol.34(2), pp.304-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-089X ; E-ISSN: 1096-0317 ; DOI: 10.1016/j.ssresearch.2004.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adolescents' Time Use and Academic Achievement: A Test of the Reproduction and Mobility Models*

Dumais, Susan

Social Science Quarterly, Dec 2008, Vol.89(4), pp.867-886 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237 ; DOI: 10.1111/j.1540-6237.2008.00588.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Capital, Gender, and School Success: The Role of Habitus

Dumais, Susan A

Sociology of Education, 2002, Vol.75(1), p.44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0407 ; E-ISSN: 1939-8573

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring personal information

Cutrell, Edward ; Dumais, Susan

Communications of the ACM, 01 April 2006, Vol.49(4), pp.50-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1121949.1121981

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adolescents' Time Use and Academic Achievement: A Test of the Reproduction and Mobility Models *

Dumais, Susan A.

Social Science Quarterly, December 2008, Vol.89(4), pp.867-886 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/j.1540-6237.2008.00588.x

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lareau, Annette

Dumais, Susan A.

Sociology of Education : An A-to-Z Guide

ISBN: 978-1-4522-7614-4

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Capital

Dumais, Susan A.

Sociology of Education : An A-to-Z Guide

ISBN: 978-1-4522-7614-4

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parental Cultural Capital

Dumais, Susan A.

Sociology of Education : An A-to-Z Guide

ISBN: 978-1-4522-7614-4

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adolescents' Time Use and Academic Achievement: A Test of the Reproduction and Mobility Models.(Report)

Dumais, Susan A.

Social Science Quarterly, Dec, 2008, Vol.89(4), p.867(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminization of arts participation and extracurricular activities? Gender differences in cultural capital and bullying victimization

Lehman, Brett ; Dumais, Susan A

Poetics, April 2017, Vol.61, pp.26-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-422X ; E-ISSN: 1872-7514 ; DOI: 10.1016/j.poetic.2016.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web-Based Question Answering: A Decision-Making Perspective

Azari, David ; Horvitz, Eric J. ; Dumais, Susan ; Brill, Eric

Arxiv ID: 1212.2453

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural capital and first-generation college success

Dumais, Susan A ; Ward, Aaryn

Poetics, 2010, Vol.38(3), pp.245-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-422X ; E-ISSN: 1872-7514 ; DOI: 10.1016/j.poetic.2009.11.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Instability of Androgynous Names: The Symbolic Maintenance of Gender Boundaries

Lieberson, Stanley ; Dumais, Susan ; Baumann, Shyon

American Journal of Sociology, 01 March 2000, Vol.105(5), pp.1249-1287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/210431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching to eliminate personal information management

Cutrell, Edward ; Dumais, Susan ; Teevan, Jaime

Communications of the ACM, 01 January 2006, Vol.49(1), pp.58-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1107458.1107492

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting searchers into search

Dumais, Susan

Proceedings of the 37th international ACM SIGIR conference on research & development in information retrieval, 03 July 2014, pp.1-2

ISBN: 9781450322577 ; ISBN: 1450322573 ; DOI: 10.1145/2600428.2617557

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 451  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (11)
 2. 1986đến1996  (19)
 3. 1997đến2004  (57)
 4. 2005đến2013  (283)
 5. Sau 2013  (81)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (438)
 2. French  (38)
 3. German  (19)
 4. Chinese  (8)
 5. Norwegian  (4)
 6. Korean  (2)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dumais, Susan
 2. Dumais Susan T
 3. Dumais, Susan T.
 4. Horvitz Eric J
 5. Dumais, S.T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...