skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupling of interactive manufacturing operations simulation and immersive virtual reality

Dorozhkin, Denis ; Vance, Judy ; Rehn, Gordon ; Lemessi, Marco

Virtual Reality, 2012, Vol.16(1), pp.15-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4338 ; E-ISSN: 1434-9957 ; DOI: 10.1007/s10055-010-0165-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural orifice translumenal endoscopic surgery (NOTES): emerging trends and specifications for a virtual simulator

Schwaitzberg, Steven ; Dorozhkin, Denis ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Matthes, Kai ; Jones, Daniel ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2016, Vol.30(1), pp.190-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-015-4182-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and content validation of a Virtual Translumenal Endoscopic Surgery Trainer (VTEST™)

Dorozhkin, Denis ; Nemani, Arun ; Roberts, Kurt ; Ahn, Woojin ; Halic, Tansel ; Dargar, Saurabh ; Wang, Jinling ; Cao, Caroline ; Sankaranarayanan, Ganesh ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2016, Vol.30(12), pp.5529-5536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-016-4917-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immersive virtual reality-based training improves response in a simulated operating room fire scenario

Sankaranarayanan, Ganesh ; Wooley, Lizzy ; Hogg, Deborah ; Dorozhkin, Denis ; Olasky, Jaisa ; Chauhan, Sanket ; Fleshman, James ; De, Suvranu ; Scott, Daniel ; Jones, Daniel

Surgical Endoscopy, 2018, Vol.32(8), pp.3439-3449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-018-6063-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OR fire virtual training simulator: design and face validity

Dorozhkin, Denis ; Olasky, Jaisa ; Jones, Daniel ; Schwaitzberg, Steven ; Jones, Stephanie ; Cao, Caroline ; Molina, Marcos ; Henriques, Steven ; Wang, Jinling ; Flinn, Jeff ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2017, Vol.31(9), pp.3527-3533 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-016-5379-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraint-based synthesis of shape-morphing compliant structures in virtual reality

Dorozhkin, Denis

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraint-Based Synthesis of Shape-Morphing Structures in Virtual Reality

Vance, Judy M. ; Dorozhkin, Denis

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing Speech Recognition in Virtual Reality

Dorozhkin, Denis V. ; Vance, Judy M.

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

VRSPATIAL: Designing Spatial Mechanisms Using Virtual Reality

Vance, Judy M. ; Larochelle, Pierre M. ; Dorozhkin, Denis

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Screw Theory Approach for the Conceptual Design of Flexible Joints for Compliant Mechanisms

Su, Hai - Jun ; Dorozhkin, Denis V. ; Vance, Judy M.

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Screw Theory Approach for the Type Synthesis of Compliant Mechanisms With Flexures

Su, Hai - Jun ; Dorozhkin, Denis V. ; Vance, Judy M.

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupling of interactive manufacturing operations simulation and immersive virtual reality

Dorozhkin, Denis V. ; Vance, Judy M. ; Rehn, Gordon D. ; Lemessi, Marco

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dorozhkin, Denis
  2. Vance, Judy M.
  3. Dorozhkin, Denis V.
  4. De, Suvranu
  5. Sankaranarayanan, Ganesh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...