skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIRCEA VULCĂNESCU - IDEALUL SPIRITUAL AL GENERAŢIEI ’30

Dorle, Alina

Buletin Stiintific, seria A, Fascicula Filologie, 2016, Vol.XXV(1), pp.171-175

ISSN: 1583-1264

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vintilă Horia în contextul politic şi cultural al anilor '30

Dorle, Alina

Buletin Stiintific, seria A, Fascicula Filologie, 2014, Vol.XXIII(1), pp.191-196

ISSN: 1583-1264

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mihail Sebastian în contextul generaţiei ’30

Costea Dorle, Alina

Buletin Stiintific, seria A, Fascicula Filologie, 2012, Vol.XXI(1), pp.101-108

ISSN: 1583-1264

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dorle, Alina
  2. Costea Dorle, Alina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...