skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50- xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50- xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons

Do, Tran Huu; Nguyen, Hai Yen; Pham, Thi Thanh; Nguyen, Thi Mai; Tran, Dang Thanh; Phan, The-Long; Yu, Seong Cho; Nguyen, Huy Dan

Scopus; 09258388; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838814025559; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32548

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of fabrication conditions on structure and magnetic properties of ndfeconbb nanocomposites

Nguyen, Hai Yen ; Nguyen, Thi Thanh Huyen ; Pham, Thi Thanh ; Do, Tran Huu ; Nguyen, Huy Dan

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2011, Vol.2(1), p.015010 (6pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/2/1/015010

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni.sub.50- .sub.xCu.sub.xMn.sub.37Sn.sub.13 rapidly quenched ribbons.(Report)

Huu, Do Tran ; Yen, Nguyen Hai ; Thanh, Pham Thi ; Mai, Nguyen Thi ; Thanh, Tran Dang ; Phan, The-Long ; Yu, Seong Cho ; Dan, Nguyen Huy

Journal of Alloys and Compounds, Feb 15, 2015, Vol.622, p.535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.10.126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Influence of fabrication conditions on giant magnetocaloric effect of Ni–Mn–Sn ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of fabrication conditions on giant magnetocaloric effect of Ni–Mn–Sn ribbons

Nguyen, Huy Dan ; Do, Tran Huu ; Nguyen, Hai Yen ; Pham, Thi Thanh ; Nguyen, Huu Duc ; Nguyen, Thi Nguyet Nga ; Tran, Dang Thanh ; Phan, The Long ; Yu, Seong Cho

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 06/01/2013, Vol.4(2), p.025011 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/4/2/025011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Hai Yen
  2. Pham, Thi Thanh
  3. Yu, Seong-Cho
  4. Nguyen, Huy Dan
  5. Phan, The Long

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...