skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Gone too soon”: did Twitter grieve for Michael Jackson?

Chei Sian Lee ; Dion Hoe-Lian Goh

Online Information Review, 2013, Vol.37(3), p.462-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/OIR-05-2012-0082

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of virtual reward systems in crowdsourcing games.(Report)

Goh, Dion Hoe-Lian ; Pe-Than, Ei Pa Pa ; Lee, Chei Sian

Computers in Human Behavior, 2017, Vol.70, p.365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.01.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“I played games as there was nothing else to do”; Understanding motivations for using mobile content sharing games

Dion Hoe-Lian Goh ; Chei Sian Lee ; Guanghao Low

Online Information Review, 2012, Vol.36(6), p.784-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521211287891

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of high-quality answers

Mohan John Blooma ; Dion Hoe-Lian Goh ; Alton Yeow-Kuan Chua

Online Information Review, 2012, Vol.36(3), p.383-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521211241413

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the use of a mobile annotation system for geography education

Dion Hoe-Lian Goh ; Khasfariyati Razikin ; Chei Sian Lee ; Ee Peng Lim ; Kalyani Chatterjea ; Chew Hung Chang

The Electronic Library, 2012, Vol.30(5), p.589-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640471211275666

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource discovery through social tagging: a classification and content analytic approach

Dion Hoe-Lian Goh ; Alton Chua ; Chei Sian Lee ; Khasfariyati Razikin

Online Information Review, 2009, Vol.33(3), p.568-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684520910969961

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge access, creation and transfer in e-government portals

Dion Hoe-Lian Goh ; Alton Yeow-Kuan Chua ; Brendan Luyt ; Chei Sian Lee

Online Information Review, 2008, Vol.32(3), p.348-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684520810889664

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative querying using the Query Graph Visualizer

Dion Hoe-Lian Goh ; Lin Fu ; Schubert Shou-Boon Foo

Online Information Review, 2005, Vol.29(3), p.266-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684520510607588

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A checklist for evaluating open source digital library software

Dion Hoe-Lian Goh ; Alton Chua ; Davina Anqi Khoo ; Emily Boon-Hui Khoo ; Eric Bok-Tong Mak ; Maple Wen-Min Ng

Online Information Review, 2006, Vol.30(4), p.360-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684520610686283

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2006  (1)
  2. 2006đến2007  (1)
  3. 2008đến2008  (1)
  4. 2009đến2012  (4)
  5. Sau 2012  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...