skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SDRule-L managing semantically rich business decision processes

Demey, Yan Tang; Debruyne, Christophe

E-commerce and web technologies

ISSN: ; ISBN: 9783642398773

Toàn văn sẵn có

2
On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Workshops: Confederated International Workshops: OTM Academy, OTM Industry Case Studies Program, ACM, EI2N, ISDE, META4eS, ORM, SeDeS, SINCOM, SMS, and SOMOCO 2013, Graz, Austria, September 9 - 13, 2013, Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Workshops: Confederated International Workshops: OTM Academy, OTM Industry Case Studies Program, ACM, EI2N, ISDE, META4eS, ORM, SeDeS, SINCOM, SMS, and SOMOCO 2013, Graz, Austria, September 9 - 13, 2013, Proceedings

Demey, Yan Tang ;Panetto, Herve;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Demey, Yan Tang (Editor) ; Panetto, Hervé (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642410321 ; ISBN: 3642410324 ; E-ISBN: 9783642410338 ; E-ISBN: 3642410332 ; DOI: 10.1007/978-3-642-41033-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Demey, Yan Tang
  2. Mattern, Friedemann
  3. Panetto, Herve
  4. Tang, Yan
  5. Kittler, Josef

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...