skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating the dark figure.(Slavery in Europe, part 1)

Datta, Monti Narayan ; Bales, Kevin

Human Rights Quarterly, Nov, 2013, Vol.35(4), p.817-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slavery in Europe: Part 1, Estimating the Dark Figure

Datta, Monti Narayan ; Bales, Kevin

Human rights quarterly, 2013, Vol.35(4), pp.817-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392 ; E-ISSN: 1085-794X ; DOI: 10.1353/hrq.2013.0051

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slavery in Europe: Part 2, Testing a Predictive Model

Datta, Monti Narayan ; Bales, Kevin

Human rights quarterly, 2014, Vol.36(2), pp.277-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392 ; E-ISSN: 1085-794X ; DOI: 10.1353/hrq.2014.0025

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing a predictive model.(Slavery in Europe, part 2)

Datta, Monti Narayan ; Bales, Kevin

Human Rights Quarterly, May, 2014, Vol.36(2), p.277-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Big Data and Quantitative Methods to Estimate and Fight Modern Day Slavery

Datta, Monti Narayan

The SAIS review of international affairs, 2014, Vol.34(1), pp.21-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1945-4716 ; E-ISSN: 1945-4724 ; DOI: 10.1353/sais.2014.0013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of Paradise, Power, and Pachyderms

Nincic, Miroslav ; Datta, Monti Narayan

Political Science Quarterly, June 2007, Vol.122(2), pp.239-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2007.tb00598.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Anti-Americanism and the Rise of World Opinion: Consequences for the US National Interest
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Americanism and the Rise of World Opinion: Consequences for the US National Interest

Datta, Monti Narayan

ISBN: 9781107032323 ; ISBN: 1107032326 ; E-ISBN: 9781139505758 ; E-ISBN: 1139505750

Toàn văn không sẵn có

8
The decline of America’s soft power in the United Nations
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The decline of America’s soft power in the United Nations

Datta, Monti Narayan

Anti-Americanism and the Rise of World Opinion

ISBN: 9781107032323 ; ISBN: 1107032326 ; E-ISBN: 9781139505758 ; E-ISBN: 1139505750

Toàn văn không sẵn có

9
Conclusions and next steps
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusions and next steps

Datta, Monti Narayan

Anti-Americanism and the Rise of World Opinion

ISBN: 9781107032323 ; ISBN: 1107032326 ; E-ISBN: 9781139505758 ; E-ISBN: 1139505750

Toàn văn không sẵn có

10
Global consumption of Brand America
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global consumption of Brand America

Datta, Monti Narayan

Anti-Americanism and the Rise of World Opinion

ISBN: 9781107032323 ; ISBN: 1107032326 ; E-ISBN: 9781139505758 ; E-ISBN: 1139505750

Toàn văn không sẵn có

11
Anti-Americanism and the rise of world opinion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Americanism and the rise of world opinion

Datta, Monti Narayan

Anti-Americanism and the Rise of World Opinion

ISBN: 9781107032323 ; ISBN: 1107032326 ; E-ISBN: 9781139505758 ; E-ISBN: 1139505750

Toàn văn không sẵn có

12
Bush’s war
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bush’s war

Datta, Monti Narayan

Anti-Americanism and the Rise of World Opinion

ISBN: 9781107032323 ; ISBN: 1107032326 ; E-ISBN: 9781139505758 ; E-ISBN: 1139505750

Toàn văn không sẵn có

13
A neoliberal theory of soft balancing
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A neoliberal theory of soft balancing

Datta, Monti Narayan

Anti-Americanism and the Rise of World Opinion

ISBN: 9781107032323 ; ISBN: 1107032326 ; E-ISBN: 9781139505758 ; E-ISBN: 1139505750

Toàn văn không sẵn có

14
The Obama effect
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Obama effect

Datta, Monti Narayan

Anti-Americanism and the Rise of World Opinion

ISBN: 9781107032323 ; ISBN: 1107032326 ; E-ISBN: 9781139505758 ; E-ISBN: 1139505750

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuel for growth and development

Pullinger, John ; Melamed, Claire ; Bentley, George ; Shortridge, Julie ; Falconi, Stefanie ; Zaitchik, Ben ; Guikema, Seth ; Larsen, Jacqueline Joudo ; Datta, Monti Narayan ; Bales, Kevin ; Robineau, Delphine ; Tranter, Matthew ; Karsai, Nili ; Brusilovsky, Helen

Significance, October 2015, Vol.12(5), pp.22-43

ISSN: 1740-9705 ; E-ISSN: 1740-9713 ; DOI: 10.1111/j.1740-9713.2015.00854.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Decline of America’s Soft Power in the United Nations 1

Datta, Monti Narayan

International Studies Perspectives, August 2009, Vol.10(3), pp.265-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-3577 ; E-ISSN: 1528-3585 ; DOI: 10.1111/j.1528-3585.2009.00376.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Decline of America's Soft Power in the United Nations.(Report)

Datta, Monti Narayan

International Studies Perspectives, August, 2009, Vol.10(3), p.265(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-3577

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationalizing the California Recall

Stone, Walter J.; Datta, Monti Narayan

Political Science and Politics, 2004, Vol.37(1), pp.19-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017.S1049096504003555

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2008  (1)
 3. 2009đến2012  (2)
 4. 2013đến2014  (13)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (10)
 2. Chương sách  (7)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Datta, Monti Narayan
 2. Datta, M.N.
 3. Datta, Monti
 4. Datta, Mn
 5. Bales, Kevin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...