skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between heart rate and blood pressure in paediatric patients referred for ambulatory blood pressure monitoring (abpm).(Report)

Congdon, M ; Kainer, G ; Kennedy, S

Archives of Disease in Childhood, 2014, Vol.99(10), p.A511(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
PO-0785 Relationship Between Heart Rate And Blood Pressure In Paediatric Patients Referred For Ambulatory Blood Pressure Monitoring (abpm)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PO-0785 Relationship Between Heart Rate And Blood Pressure In Paediatric Patients Referred For Ambulatory Blood Pressure Monitoring (abpm)

Congdon, M ; Kainer, G ; Kennedy, S

Archives of Disease in Childhood, 10/2014, Vol.99(Suppl 2), pp.A511.2-A511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9888 ; E-ISSN: 1468-2044 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2014-307384.1421

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for: Continuous Intragastric Dextrose: A Therapeutic Option for Refractory Hypoglycemia in Congenital Hyperinsulinism

Vajravelu M.E. ; Congdon M. ; Mitteer L. ; Koh J. ; Givler S. ; Shults J. ; De_León D.D.

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6941252.V1 ; Related DOI: 10.1159/000491105 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6941252

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for: Continuous Intragastric Dextrose: A Therapeutic Option for Refractory Hypoglycemia in Congenital Hyperinsulinism

Vajravelu M.E. ; Congdon M. ; Mitteer L. ; Koh J. ; Givler S. ; Shults J. ; De_León D.D.

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6941252 ; Related DOI: 10.1159/000491105

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shults J.
  2. Kennedy, S
  3. Congdon, M
  4. Kainer, G
  5. Vajravelu M.E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...