skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat of hydration of blended cement containing treated ground palm oil fuel ash

Chandara, Chea ; Mohd Azizli, Khairun Azizi ; Ahmad, Zainal Arifin ; Saiyid Hashim, Syed Fuad ; Sakai, Etsuo

Construction and Building Materials, 2012, Vol.27(1), pp.78-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2011.08.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of unburned carbon in palm oil fuel ash on fluidity of cement pastes containing superplasticizer

Chandara, Chea ; Sakai, Etsuo ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Ahmad, Zainal Arifin ; Hashim, Syed Fuad Saiyid

Construction and Building Materials, 2010, Vol.24(9), pp.1590-1593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2010.02.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of waste gypsum to replace natural gypsum as set retarders in portland cement

Chandara, Chea ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Ahmad, Zainal Arifin ; Sakai, Etsuo

Waste Management, 2009, Vol.29(5), pp.1675-1679 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2008.11.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sakai, E.
  2. Azizli, Khairun Azizi Mohd
  3. Ahmad, Z.A.
  4. Ahmad, Zainal Arifin
  5. Sakai, Etsuo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...