skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002–2014)

Cesar Zucco Jr

Brazilian political science review, 01 April 2015, Vol.9(1), pp.135-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1981-3821 ; E-ISSN: 1981-3821

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic_2014_ibope.R

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/5G7DMB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replicGPS2014.tab

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/5A9H0P ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic_2014_beps.R

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/BMIKMY ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic.gps.2014.R

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/IE5KTH ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replic2014ibope.tab

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/YZTQBB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

__replic_simmulation.R

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/8CAQ5J ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replicsimulation2010.tab

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/9TNJTG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replic2014beps.tab

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/TR9VBR ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_replicsimulation2014.tab

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI/JOOYXG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replication Data for: The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002–2014)

Cesar Zucco Jr.; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/2QCPOI ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/8CAQ5J ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/YZTQBB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/5G7DMB ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/JOOYXG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/TR9VBR ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/9TNJTG ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/IE5KTH ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/BMIKMY ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/2QCPOI/5A9H0P

Truy cập trực tuyến

12
Estimating Ideology of Brazilian Legislative Parties, 1990–2005: A Research Communication
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating Ideology of Brazilian Legislative Parties, 1990–2005: A Research Communication

Timothy J. Power ; Cesar Zucco Jr.

Latin American Research Review, 2009, Vol.44(1), pp.218-246 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1542-4278 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/lar.0.0072

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (2)
 2. Portuguese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cesar Zucco Jr
 2. Brazilian political science review
 3. Zucco, Cesar
 4. Cesar Jr., Z.
 5. Timothy J. Power

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...