skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oleophilic modification of poly(vinyl alcohol) films by functionalized soybean oil triglycerides

Cavusoglu, Jesmi ; Kusefoğlu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 15 February 2011, Vol.119(4), pp.2431-2438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.32942

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymerization reactions of epoxidized soybean oil and maleate esters of oil‐soluble resoles

Cavusoglu, Jesmi ; Çaylı, Gökhan

Journal of Applied Polymer Science, 15 February 2015, Vol.132(7), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.41457

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-Linkable Epoxidized Maleinated Castor Oil: A Renewable Resin Alternative to Unsaturated Polyesters

Şahin, Yeşim Müge ; Çaylı, Gökhan ; Çavuşoğlu, Jesmi ; Tekay, Emre ; Şen, Sinan; Averous, Luc

International Journal of Polymer Science, 2016, Vol.2016, 7 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-9422 ; E-ISSN: 1687-9430 ; DOI: 10.1155/2016/5781035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cavusoglu, J
  2. Cavusoglu, Jesmi
  3. Cayli, Gökhan
  4. Cayli, Gã¶Khan
  5. Çaylı, Gökhan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...