skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La ciudadanía como co-construcción de espacios de participación en lo público Citizenship as a co-construction of spaces for participation in the public sphere

Carlos Mejías Sandia ; Pamela Henríquez Rojas

Sociologias, 01 December 2012, Vol.14(31), pp.192-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-4522 ; E-ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222012000300009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  2. SciELO (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mejías Sandia, Carlos
  2. Pamela Henríquez Rojas
  3. Henríquez Rojas, Pamela
  4. Carlos Mejías Sandia
  5. Sandia, C.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...