skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
What is Masculinity?: Historical Dynamics from Antiquity to the Contemporary World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is Masculinity?: Historical Dynamics from Antiquity to the Contemporary World

Arnold, John ; Brady, Sean;; Arnold, John H (Editor) ; Brady, Sean (Editor)

Genders and Sexualities in History

ISBN: 9781349325979 ; ISBN: 134932597X ; E-ISBN: 9780230307254 ; E-ISBN: 0230307256 ; DOI: 10.1057/9780230307254

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Immigrants in the Sexual Revolution: Perceptions and Participation in Northwest Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants in the Sexual Revolution: Perceptions and Participation in Northwest Europe

Shield, Andrew Dj; Arnold, John (Editor) ; Brady, Sean (Editor) ; Bourke, Joanna (Editor)

Genders and Sexualities in History

ISBN: 9783319496122 ; ISBN: 3319496123 ; E-ISBN: 9783319496139 ; E-ISBN: 3319496131 ; DOI: 10.1007/978-3-319-49613-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Masculinity and Science in Britain, 1831–1918
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Masculinity and Science in Britain, 1831–1918

Ellis, Heather; Arnold, John (Editor) ; Brady, Sean (Editor) ; Bourke, Joanna (Editor)

Genders and Sexualities in History

ISBN: 9781137311733 ; ISBN: 1137311738 ; E-ISBN: 9781137311740 ; E-ISBN: 1137311746 ; DOI: 10.1057/978-1-137-31174-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Perceptions of Pregnancy from the Seventeenth to the Twentieth Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of Pregnancy from the Seventeenth to the Twentieth Century

Evans, Jennifer;; Arnold, John (Editor) ; Brady, Sean (Editor) ; Bourke, Joanna (Editor) ; Evans, Jennifer (Editor) ; Meehan, Ciara (Editor)

Genders and Sexualities in History

ISBN: 9783319441672 ; ISBN: 3319441671 ; E-ISBN: 9783319441689 ; E-ISBN: 331944168X ; DOI: 10.1007/978-3-319-44168-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brady, Sean.
  2. Arnold, John
  3. Bourke, Joanna
  4. Ellis, Heather.
  5. Brady, Sean, Dr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...