skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Elections in Botswana: A Ritual Enterprise?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elections in Botswana: A Ritual Enterprise?

Botlhomilwe, Mokganedi Zara

The Open Area Studies Journal, 06/21/2011, Vol.4(1), pp.96-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18749143 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2174/1874914301104010096

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elite interests and political participation in Botswana, 1966-2014

Makgala, Christian John ; Botlhomilwe, Mokganedi Zara

Journal of Contemporary African Studies: Botswana at 50: Democratic Deficit, Elite Corruption and Poverty in the Midst of Plenty, 02 January 2017, Vol.35(1), pp.54-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-9001 ; E-ISSN: 1469-9397 ; DOI: 10.1080/02589001.2017.1285010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limited freedom and intolerance in Botswana

Botlhomilwe, Mokganedi Zara ; Sebudubudu, David ; Maripe, Bugalo

Journal of Contemporary African Studies, 01 July 2011, Vol.29(3), pp.331-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-9001 ; E-ISSN: 1469-9397 ; DOI: 10.1080/02589001.2011.581501

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The critical role of leadership in Botswana’s development: What lessons?

Sebudubudu, David ; Botlhomilwe, Mokganedi Zara

Leadership, February 2012, Vol.8(1), pp.29-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-7150 ; E-ISSN: 1742-7169 ; DOI: 10.1177/1742715011426962

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The critical role of leadership in Botswana’s development what lessons?

Sebudubudu, David; Botlhomilwe, Mokganedi Zara

Leadership [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-7150

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (4)
  2. Tạp chí  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Botlhomilwe, Mokganedi Zara
  2. Botlhomilwe, M.Z.
  3. Sebudubudu, David
  4. Sebudubudu, D
  5. Maripe, Bugalo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...