skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A self-regulation approach to understanding citizenship behavior in organizations

Bolino, Mark C ; Harvey, Jaron ; Bachrach, Daniel G

Organizational Behavior and Human Decision Processes, September 2012, Vol.119(1), pp.126-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-5978 ; E-ISSN: 1095-9920 ; DOI: 10.1016/j.obhdp.2012.05.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of impression management over time.(Report)(Author abstract)

Bolino, Mark C. ; Klotz, Anthony C. ; Daniels, Denise

Journal of Managerial Psychology, March, 2014, Vol.29(3), p.266-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship and counterproductive work behavior a moral licensing view

Klotz, Anthony C; Bolino, Mark C

The Academy of Management review [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-7425

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the dark side of organizational citizenship behavior

Bolino, Mark C. ; Klotz, Anthony C. ; Turnley, William H. ; Harvey, Jaron

Journal of Organizational Behavior, May 2013, Vol.34(4), pp.542-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.1847

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational citizenship behavior and the enhancement of absorptive capacity

Hart, Timothy A ; Gilstrap, J. Bruce ; Bolino, Mark C

Journal of Business Research, October 2016, Vol.69(10), pp.3981-3988 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2016.06.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship under pressure: what's a "good soldier" to do?

Bolino, Mark C. ; Turnley, William H. ; Gilstrap, J. Bruce ; Suazo, Mark M.;; Bolino, Mark C ; Turnley, William H ; Gilstrap, J. Bruce ; Suazo, Mark M

Journal of organizational behavior : OB ; the internat. journal of industrial, occupational and organizational psychology and behavior, 2010, Vol.31(6), pp. 835-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The image of impression management over time

Bolino, Mark C; Klotz, Anthony C ; Daniels, Denise

Journal of managerial psychology, 2014, Vol.29(3), pp. 266-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3946

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expatriate assignments and intra-organizational career success: implications for individuals and organizations

Bolino, Mark C

Journal of International Business Studies, September 2007, Vol.38(5), pp.819-835 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2506

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship under pressure: What's a “good soldier” to do?

Bolino, Mark C. ; Turnley, William H. ; Gilstrap, J. Bruce ; Suazo, Mark M.

Journal of Organizational Behavior, August 2010, Vol.31(6), pp.835-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.635

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old faces, new places equity theory in cross-cultural contexts

Bolino, Mark C; Turnley, William H

Journal of organizational behavior [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Counternormative impression management, likeability, and performance ratings: the use of intimidation in an organizational setting

Bolino, Mark C. ; Turnley, William H.

Journal of Organizational Behavior, March 2003, Vol.24(2), pp.237-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.185

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative deprivation among employees in lower-quality leader-member exchange relationships

Bolino, Mark C ; Turnley, William H

The Leadership Quarterly, June 2009, Vol.20(3), pp.276-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1048-9843 ; E-ISSN: 1873-3409 ; DOI: 10.1016/j.leaqua.2009.03.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The paradox of the unethical organizational citizen: the link between organizational citizenship behavior and unethical behavior at work

Bolino, Mark C ; Klotz, Anthony C

Current Opinion in Psychology, December 2015, Vol.6, pp.45-49

ISSN: 2352-250X ; DOI: 10.1016/j.copsyc.2015.03.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The antecedents and consequences of underemployment among expatriates

Bolino, Mark C. ; Feldman, Daniel C.

Journal of Organizational Behavior, December 2000, Vol.21(8), pp.889-911 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/1099-1379(200012)21:8<889::AID-JOB60>3.0.CO;2-G

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Underemployment and relative deprivation among re-employed executives

Feldman, Daniel C. ; Leana, Carrie R. ; Bolino, Mark C.

Journal of Occupational and Organizational Psychology, Dec, 2002, Vol.75(4), p.453(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-1798

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increasing the skill utilization of expatriates

Feldman, Daniel C. ; Bolino, Mark C.

Human Resource Management, December 2000, Vol.39(4), pp.367-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4848 ; E-ISSN: 1099-050X ; DOI: 10.1002/1099-050X(200024)39:4<367::AID-HRM7>3.0.CO;2-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old faces, new places: equity theory in cross‐cultural contexts

Bolino, Mark C. ; Turnley, William H.

Journal of Organizational Behavior, January 2008, Vol.29(1), pp.29-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.454

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum: Old faces, new places: equity theory in cross‐cultural contexts

Bolino, Mark C. ; Turnley, William H.

Journal of Organizational Behavior, January 2008, Vol.29(1), pp.i-i [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of impression‐management tactics on supervisor ratings of organizational citizenship behavior

Bolino, Mark C. ; Varela, José A. ; Bande, Belén ; Turnley, William H.

Journal of Organizational Behavior, May 2006, Vol.27(3), pp.281-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not seeing eye to eye: differences in supervisor and subordinate perceptions of and attributions for psychological contract breach

Lester, Scott W. ; Turnley, William H. ; Bloodgood, James M. ; Bolino, Mark C.

Journal of Organizational Behavior, February 2002, Vol.23(1), pp.39-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (29)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (3)
 2. 1999đến2002  (8)
 3. 2003đến2006  (5)
 4. 2007đến2010  (7)
 5. Sau 2010  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bolino, Mark C
 2. Bolino, Mark
 3. Bolino, M.C.
 4. Bolino, MC
 5. Turnley, William H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...